Thông báo về việc khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K14
16/10/2017 | 295 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1108/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 10 năm 2017


THÔNG BÁO

Về việc khám sức khỏe bổ sung cho sinh viên K14

            Căn cứ Kế hoạch số 1060/KH-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 02/10/2017 của Hiệu trưởng về việc Khám sức khỏe cho sinh viên K14 nhập trường năm 2017.

Nhà trường đã tổ chức khám sức khỏe đầu vào cho sinh viên K14 (từ ngày 04/10/2017 đến 06/10/2017), tuy nhiên đến nay còn một số sinh viên vẫn chưa khám sức khỏe.

Vậy Nhà trường thông báo lịch khám bổ sung như sau:

+ Thời gian: Thứ 4 (ngày 18 tháng 10 năm 2017)

                        Sáng:    7h30 - 11h00

                        Chiều: 13h30 - 16h30

+ Địa điểm: Phòng khám Đa khoa Hà Nội - Thái Nguyên (Địa chỉ: Nhà CL20-01, khu đô thị Hồ Xương Rồng, tổ 24, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên).

Nhà trường yêu cầu Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp thông báo, đôn đốc những sinh viên của lớp mình chưa khám sức khỏe (theo danh sách đính kèm) đến khám đầy đủ và đúng thời gian. Ngoài thời gian bố trí trên, sinh viên nào không đến khám sức khỏe sẽ bị xử lý theo quy chế công tác học sinh sinh viên.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);
- Các Khoa (để t/h);
- Đăng tải Website Trường;
- Lưu VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CTHSSV

 

(Đã ký)

 

Trần Lương Đức