THÔNG BÁO Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 - hệ Đại học Chính quy
14/02/2017 | 2746 lượt xem

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số:          /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày     tháng         năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 - hệ Đại học Chính quy

Căn cứ Quyết định số: 872/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 20 tháng 8 năm 2014 về việc quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh;

Căn cứ thông báo số:1192/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 23 tháng 11 năm 2016 về việc kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2016 - 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 1 năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

Ø  Các đơn vị liên quan hoàn thiện và kiểm tra điểm cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy trên hệ thống IU sinh viên trước ngày 15/02/2017;

Ø  Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: nộp đơn xin xét tốt nghiệp và 03 chứng chỉ: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo), theo mẫu đơn trên Website của Nhà trường và nộp đơn cho Phòng Đào tạo (Phòng 304 - Nhà hiệu bộ) trước ngày 10/3/2017;

Ø  Các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 20/3/2017;

Ø  Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 24/3/2017 - 28/3/2017;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- BCN các khoa;
- Đăng tải Website;
- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy