THÔNG BÁO Về việc hướng dẫn sử dụng và khai thác tài nguyên của Thư viện Nhà trường
07/09/2018 | 493 lượt xem

            ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 946 /TB- ĐHKT&QTKD- TTTV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 7 tháng 09 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc hướng dẫn sử dụng và khai thác tài nguyên

của Thư viện Nhà trường

Để giúp sinh viên tìm hiểu nội quy của Trung tâm Thông tin – Thư viện và trang bị các kỹ năng cần thiết để tra cứu và khai thác nguồn thông tin phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu. Trung tâm Thông tin – Thư viện sễ tổ chức các lớp tập huấn sử dụng Thư viện cho các bạn sinh viên K15.

    Địa điểm hướng dẫn: Phòng 104 - tầng 1 - Giảng đường GK2

    Lịch học: Từ ngày 18/9/2018-25/9/2018 (Sáng thứ 3)

                        Từ ngày 13/9/2018 – 20/9/2018 – 27/9/2018(Chiều thứ 5)

                        Từ 9h00 đến 10h vào sáng thứ 3

                       Từ 15h đến 16h vào chiều thứ 5

    Xin trân trọng cảm ơn ./.

 

Nơi nhận:

- Sinh viên K15;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, TTTTTV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM THÔNG TIN THƯ VIỆN

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Trần Thanh Tùng