Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2017
31/07/2017 | 4455 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 822/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng  7 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt 1 năm 2017,
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh

Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thông báo điểm trúng tuyển đợt 1 hệ đại học chính quy năm 2017 như sau: 

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn thi/xét tuyển

 

Điểm trúng tuyển

(theo Thi THPT QG)

Điểm trúng tuyển

(theo Học bạ THPT)

 

Quản trị Kinh doanh

52340101

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C01: Toán, Vật lí, Ngữ văn;

    D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

15.5

18,00

Marketing

52340115

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí;

   D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

15.5

18,00

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

52340103

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

C04: Toán, Ngữ văn, Địa lí;

   D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

15.5

18,00

Kế toán

52340301

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

15.5

18,00

Tài chính - Ngân hàng

52340201

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

15.5

18,00

Luật kinh tế

52380107

A00: Toán, Vật lí, Hóa học;

C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh.

15.5

18,00

Kinh tế

52310101

A01: Toán, Vật lí, Tiếng Anh;

B03: Toán, Ngữ văn,Sinh học;

D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh;

   D07: Toán, Hóa học, Tiếng Anh.

15.5

18,00

 

Lưu ý: Điểm trúng tuyển áp dụng đối với thí sinh có hộ khẩu tại Khu vực 3.

 

Nơi nhận:      

- Đại học Thái Nguyên (b/c);
- BGH (b/c);
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, ĐT, VPTVTS.

HIỆU TRƯỞNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 

(Đã ký)
 

TS. Trần Quang Huy