Thông báo về việc đăng ký khóa luận tốt nghiệp và 6 tín chỉ thay thế khóa luận đối với các lớp hệ Đại học chính quy K10
10/02/2017 | 607 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 35/TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 9 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
(Về việc Đăng ký khóa luận và 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp đối với các lớp hệ Đại học chính quy K10 )

Phòng Đào tạo thông báo tới Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Sinh viên các lớp Đại học chính quy K10 kế hoạch đăng ký khóa luận và 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp trên phần mềm đăng ký học IU như sau:

I- Đối với Sinh viên đăng ký học 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp:

1- Thời gian đăng ký học trên hệ thống IU:

- Từ 10/02 đến 16/02/2017: Nhà trường mở tất cả các học phần tự chọn thay thế khóa luận cho Sinh viên K10 đăng ký trên IU. Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định mở 6 tín chỉ thay thế cho Sinh viên không làm khóa luận tốt nghiệp và thông báo trên hệ thống IU.

2- Từ 6/3 đến 10/3/2017: Các Khoa phân công Giảng viên theo thời khóa biểu.

3- Từ 13/3 đến 17/3/2017: Mở đăng ký chính thức 6 tín chỉ thay thế khóa luận tốt nghiệp cho Sinh viên K10.

4- Từ 18/3 đến 19/3/2017: Mở đăng ký trên IU cho những sinh viên khác khóa có nhu cầu đăng ký học ghép vào các lớp học phần sĩ số còn cho phép.

5- Từ 20/3 đến 22/3/2017: Thông báo hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên đã đăng ký vào các lớp bị hủy chuyển đăng ký sang các lớp học phần khác (Chỉ đăng ký thêm, không được hủy các lớp học phần đã đăng ký).

II- Đối với Sinh viên đăng ký khóa luận tốt nghiệp:

Những sinh viên có điểm trung bình chung tích lũy của 7 học kỳ đạt từ 2.5 trở lên làm khóa luận phải đăng ký khóa luận tốt nghiệp trên hệ thống IU từ ngày 13/3 đến 17/3/2017.

III- Chú ý:

            - Thời gian đăng ký đưa ra là cố định theo kế hoạch, Nhà trường không giải quyết các trường hợp khác ngoài thời hạn đăng ký.

- Đề nghị Cố vấn học tập hướng dẫn cho sinh viên đăng ký các học phần tự chọn và khóa luận theo đúng kế hoạch trên.

Nơi nhận:
- BCN các khoa;
- Cố vấn HT các lớp k10;
- Sinh viên k10;
- Website;
- Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

TS. Tạ Thị Thanh Huyền