Thông báo về kết quả xét các chế độ chính sách và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016 -2017
17/04/2017 | 1329 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD
Số: 385 /ĐHKT&QTKD-CTSV
Về kết quả xét các chế độ chính sách và học bổng KKHT cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016 -2017

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 4 năm 2017

 
 

                   Kính gửi:     Ban chủ nhiệm các Khoa


Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 13/4/2017 về việc xét chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2016 -2017;

Nhà trường đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên về kết quả xét các chế độ chính sách và học bổng khuyến khích học tập như sau:

1.      Miễn giảm học phí, Trợ cấp xã hội, Hỗ trợ chi phí học tập

Căn cứ thông báo số 820/TB-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 17/8/2016 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc thực hiện chế độ miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy năm học 2016-2017;

Căn cứ hồ sơ xin miễn giảm học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017 và kết quả xét duyệt hồ sơ của sinh viên;

+ Danh sách sinh viên được miễn, giảm học phí (đính kèm);

+ Danh sách sinh viên được Trợ cấp xã hội (đính kèm);

+ Danh sách sinh viên được Hỗ trợ chi phí học tập (đính kèm);

(Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

2.      Học bổng khuyến khích học tập

Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ quỹ học bổng KKHT học kỳ II năm học 2016 – 2017 đã được Hiệu trưởng phê duyệt ngày 5/4/2017 và kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2016-2017 của sinh viên hệ đại học chính quy;

Nhà trường xét cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập đã được phân bổ cho từng khoa, từng khóa theo số lượng sinh viên và theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số suất học bổng đã được xác định.

 

Học bổng

Mức (đ/tháng)

Ghi chú

Loại xuất sắc

870.000

Chiếm 10% quỹ HBKKHT

Loại giỏi

770.000

Chiếm 20% quỹ HBKKHT

Loại khá

670.000

Chiếm 70% quỹ HBKKHT

+ Danh sách sinh viên được học bổng (đính kèm);

(Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn và website của phòng Công tác HSSV cthssv.tueba.edu.vn )

Nhà trường đề nghị các Khoa triển khai thông báo này tới các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý kiểm tra, đối chiếu thông tin trong danh sách. Nếu có thắc mắc hoặc thay đổi thông tin đề nghị phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109-Khu hiệu bộ). Thời gian phản hồi chậm nhất vào ngày 18/4/2017 trước khi Nhà trường ra quyết định công nhận. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực và Nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải Website
- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV


(Đã ký)


Th.S Trần Lương Đức