Thông báo về kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa cho SV khóa 12 hệ đại học chính quy
12/06/2019 | 1690 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Số: 566/ĐHKT&QTKD-CTSV

Thái Nguyên, ngày 12 tháng 6 năm 2019

Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện toàn khóa cho SV khóa 12 hệ đại học chính quy

 

        

 Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 12/6/2019 về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 -2019 và điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên K12 hệ đại học chính quy;

Phòng Công tác HSSV đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên K12 về danh sách điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 – 2019 (kỳ 8) và điểm rèn luyện toàn khóa học 2015 - 2019 như sau:

1. Danh sách điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2018 – 2019 và điểm rèn luyện toàn khóa học (dự kiến).

          (Ghi chú: Danh sách được đăng tải trên website của trường tueba.edu.vn  )

Khoa Kế toán

Khoa Kinh tế

Khoa Ngân hàng Tài chính

Khoa QTKD

Khoa Marketing thương mại và du lịch

Khoa Quản lý LKT

2. Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 11h00 thứ 2 ngày 17/6/2019 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

 

 

 

Trần Lương Đức