THÔNG BÁO Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - năm 2019, hệ Đại học Chính quy
02/12/2019 | 1894 lượt xem

        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN  

    TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

       Số: 1212/TB-ĐHKT&QTKD

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Thái Nguyên, ngày  25 tháng 11  năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - năm 2019, hệ Đại học Chính quy

 

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-ĐHKT&QTKD - ĐT ngày 05 tháng 01 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị Kinh doanh về việc quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ thông báo số 156/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh về  kế hoạch xét tốt nghiệp trong năm học 2019 - 2020;

Nhà trường thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 12 - năm 2019 cho sinh viên hệ Đại học chính quy và nhiệm vụ các đơn vị liên quan như sau:

       - Sinh viên các khóa nếu đủ điều kiện xét tốt nghiệp: đăng ký trực tuyến theo địa chỉ do phòng đào tạo cung cấp trên website chính thức của Nhà trường (Link đăng ký), đồng thời nộp 03 chứng chỉ sau: Ngoại ngữ, Tin học và Giáo dục quốc phòng (bản photo để phục vụ quá trình hậu kiểm) tại Phòng Đào tạo (Phòng 304 - Nhà hiệu bộ) trước ngày 10/12/2019;

      - Các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ cho việc xét tốt nghiệp theo quy chế hiện hành và phản hồi bằng văn bản trước ngày 22/12/2019;

      - Thời gian dự kiến xét tốt nghiệp từ ngày: 23/12/2019 – 29/12/2019;

Nhà trường thông báo để sinh viên hệ đại học chính quy các khóa và các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- BCN các khoa;

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

                 TL.HIỆU TRƯỞNG

    KT.TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                          (Đã ký)

 

 

            TS. Tạ Thị Thanh Huyền