THÔNG BÁO V/ v gặp mặt sinh viên trước khi nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 và tổ chức sơ kết, đối thoại với sinh viên học kỳ I năm học 2019 – 2020
03/01/2020 | 1359 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1373 /TB-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  31 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG BÁO

V/ v gặp mặt sinh viên trước khi nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 và tổ chức sơ kết, đối thoại với sinh viên học kỳ I năm học 2019 – 2020

 

Để chuẩn bị cho công tác gặp mặt sinh viên trước khi nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và tổ chức sơ kết, đối thoại với sinh viên học kỳ I năm học 2019-2020, Nhà trường yêu cầu các Khoa/Trung tâm Hợp tác quốc tế về ĐT&DH triển khai và thực hiện một số công việc sau đây:

1. Theo kế hoạch đào tạo năm học 2019-2020 của Trường, sinh viên được nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý từ ngày 20/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020. Nhà trường yêu cầu các đơn vị quán triệt và động viên sinh viên đón tết Canh Tý với không khí phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và đảm bảo an toàn.

2. Các đơn vị hoàn thành việc nhập điểm, tính điểm học tập học kỳ I năm học 2019-2020 trên phần mềm IU theo đúng thời gian quy định để Nhà trường tiến hành xét tiến độ học tập, đánh giá điểm rèn luyện, xét kỷ luật và học bổng KKHT cho SV.

3. Các Khoa/Trung tâm Hợp tác quốc tế về ĐT&DH tổ chức buổi gặp mặt sinh viên trước khi nghỉ Tết Nguyên đántổ chức sơ kết, đối thoại với sinh viên học kỳ I năm học 2019 – 2020 (2 nội dung trên đăng ký lịch tuần để lãnh đạo Nhà trường đi dự); gửi báo cáo sơ kết, biên bản đối thoại về Phòng Công tác HSSV; gửi kết quả học tập, rèn luyện học kỳ I năm học 2019-2020 của sinh viên về gia đình.

4. Các Khoa/Trung tâm phối hợp với Phòng Công tác HSSV tổ chức kiểm tra tình hình học tập của sinh viên các lớp (có lịch kiểm tra cụ thể kèm theo); gửi kết quả kiểm tra về phòng Công tác HSSV để tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu. Những sinh viên vắng mặt không lý do sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy chế.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BGH;

- Các khoa; Trung tâm;

- Phòng Đào tạo;

- Lưu VT, phòng CTSV.

KT.HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS.Trần Nhuận Kiên