Thông báo Tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài theo Hiệp định năm 2017
22/02/2017 | 2173 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 161/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 22 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO
Tuyển sinh đào tạo đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài
theo Hiệp định năm 2017

Bộ Giáo dục và Đào tạo có Thông báo số 89/TB-BGDĐT ngày 15/02/2017 về tuyển sinh đi học tại Trung Quốc diện Hiệp định, Thông báo số 35/TB-BGDĐT ngày 18/01/2017 về tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 (có thông báo kèm theo).

Nhà trường thông báo tới các khoa, bộ môn và cán bộ, giảng viên chương trình học bổng như sau:

1. Học bổng tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2017:

- 29 học bổng toàn phần cho các bậc học thạc sĩ, tiến sĩ.

2.  Tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ ở nước ngoài theo Đề án 599 năm 2017:

- Trình độ đại học: 21 chỉ tiêu.

- Trình độ thạc sĩ: 253 chỉ tiêu.

3. Quy trình đăng ký dự tuyển, hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển được đăng tải trên trang web của Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ truy cập: http://vied.vn/vn) và trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ truy cập: http://www.moet.gov.vn).

4. Hạn nộp hồ sơ:

-   Đối với ứng viên dự tuyển đi học tại Trung Quốc trước ngày 03/3/2017.

-   Đối với ứng viên dự tuyển đi học theo Đề án 599 trước ngày 15/3/2017.

5. Nơi nhận hồ sơ:

Phòng Đào tạo (Phòng 303) – Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Chi tiết liên hệ: Đ/c Trần Lệ Hằng, ĐT: 0973.391.892).

Xin trân trọng cảm ơn.

 

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu VT, ĐT;
- Đăng tải website.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy