Thông báo thời gian, địa điểm nghiệm thu đề tài cấp ĐH năm 2014
14/03/2017 | 246 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2014

 

- Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên”

- Mã số: ĐH 2014 - TN 06-07

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: 2014  - 2016

- Chủ nhiệm và các thành viên:

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Vai trò tham gia

1

ThS. Nguyễn Tiến Lâm

Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐHTN

Chủ nhiệm đề tài

2

ThS. Nguyễn Tiên Phong

Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐHTN

Tham gia

3

ThS. Nguyễn Nam Hà

Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐHTN

Tham gia

4

ThS. Trần Thanh Tùng

Trường ĐH Kinh tế và QTKD - ĐHTN

Tham gia

5

ThS. Trương Đức Huy

Trường ĐH Kỹ thuật CN - ĐHTN

Tham gia

6

ThS. Nguyễn Văn Dũng

Trường ĐH Sư phạm - ĐHTN

Tham gia

Thời gian nghiệm thu: 8h00 - Thứ 3, ngày 28/03/2017.

Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A - Trường Đại học Kinh tế và QTKD.

Địa chỉ: Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên

Thông tin kết quả nghiên cứu bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

Tên đề tài: “Xây dựng hệ thống bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên”

Mã số: ĐH 2014 - TN 06-07

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Tiến Lâm

Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên

Thời gian thực hiện: 2014 - 2016

2. Mục tiêu

Trên cơ sở thực trạng môn học Giáo dục thể chất và các hoạt động Thể dục thể thao ngoại khóa của sinh viên hiện nay. Đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống bài tập nhằm phát triển thể lực chung đảm bảo được lượng vận động, đặc điểm tâm sinh lý của lứa tuổi sinh viên. Góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy trong giờ học nội khóa, xây dựng các nội dung học tập mới cho phù hợp với điều kiện cụ thể, nâng cao thể lực cho sinh viên từng trường đại học nói riêng và trong toàn Đại học Thái Nguyên nói chung.

3. Tính mới và sáng tạo

Các bài tập phát triển các tố chất thể lực chung đề tài đã lựa chọn, cần thiết được coi là các bài tập chuyên biệt ứng dụng trong giảng dạy cho sinh viên các trường thuộc Đại học Thái Nguyên.

4. Kết quả nghiên cứu

 Đề tài đã lựa chọn 11 bài tập để phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường ĐH thuộc Đại học Thái Nguyên: Chạy biến tốc 30m; Chạy biến tốc 50m; Chạy 100m xuất phát thấp; Nằm chống sấp tay số lần tối đa; Nhảy dây trong 2 phút; Bật cao với tại chỗ; Chạy zích zắc 30m; Chạy lặp lại 800m; Trò chơi vận động; Đấu tập bóng ném; Đấu tập bóng đá sân nhỏ.

5. Sản phẩm

5.1. Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Nam Hà, Nguyễn Tiên Phong, Nguyễn văn Dũng (2016), “Thực trạng công tác Giáo dục thể chất & thể lực của sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 152, số 07/1, 2016, tr. 33-38.

5.2. Nguyễn Tiến Lâm (2016), “Đề xuất một số biện pháp hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao thể lực cho sinh viên Nữ Trường đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Hùng Vương, 02 (3), tr. 12 - 16.

5.3. Nguyễn Tiến Lâm, Nguyễn Tiên Phong, Trần Thanh Tùng, Nguyễn văn Dũng (2016), “Xây dựng & Ứng dụng các bài tập phát triển thể lực chung cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái Nguyên”, Tạp chí Khoa học & Công nghệ  Đại học Thái Nguyên, Tập 156, số 11, tr. 125-129.

          5.4. Nội dung Chuyên đề 01 trong Luận án.” Quan điểm chính sách của Đảng, Nhà nước về thể dục thể thao quần chúng và các lĩnh vực hoạt động của thể dục thể thao”

          5.5.  Hệ thống bài tập phát triển thể lực cho sinh viên các trường Đại học thuộc Đại học Thái  Nguyên đã được ứng dụng.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

 Mở rộng phạm vi, đối tượng nội dung nghiên cứu để xác định được hệ thống bài tập phát triển tố chất thể lực chuyên môn phù hợp với từng môn, từng nội dung các môn thể thao trên đối tượng nghiên cứu, góp phần nâng cao hiệu của quá trình giáo dục thể chất trong các trường  đại học.

  Dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, giảng viên trong bộ môn GDTC các Trường Đại học trong toàn Đại học Thái Nguyên.

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General Information

Project title: 'Building the developing common physical exercises system for students of the universities of the Thai Nguyen university'

Code number: 2014-TN University 06-07

Coordinator: Master Nguyen Tien Lam

Implementing institution: Thai Nguyen University of Economics and & Business Administration.

Duration: from 2014 to 2016.

2. Objective(s)

 Based on the current status of Physical Education courses and extracurricular sport activities of current students, the research is aimed to build a system of developing exercises to enhance overall physical abilities being suitable for the moving and psycho-physiological characteristics of the students. The research also contributes not only to improve the quality of teaching in the universities but makes the new learning contents suiting to the specific conditions to improve fitness for each students of each university in particular and the entire universities in general.

3. The novelty and creativity        

It is necessary to consider the selected common developing physical abilities exercises as specializingly applicable exercises using in teaching students of Thai Nguyen Universities.

4. Research

 The research has selected 11 exercises to develop overall fitness for students of the universities of Thai Nguyen universiy: 30m interval run; 50m interval run; 100m running with low starting technique; maximum push up; Rope jumbing in 2 minutes; Situated high jumping; 30m zigzag running; 800m repeated runing; Athletes games; Handball trial match; Small court football traial match.

5. Products

5.1. Nguyen Tien Lam, Nguyen Nam Ha, Nguyen Tien Phong, Nguyen Van Dung, (2016), “Current status of The training to improve physical abilities and strength for students of Thái Nguyên universities”, Thai Nguyen University Journal of Science and Technology, Vol 152, No. 07/1, pp. 33-38.

5.2. Nguyen Tien Lam (2016) “Some extracirriculum suggestions to improve physical strength for female students of Thái Nguyên University of Economics and Business Administration”, Hung Vuong University Journal of Science and Technology, 02 (3), pp. 12 - 16.

5.3. Nguyễn Tien Lam, Nguyen Tien Phong, Tran Thanh Tung, Nguyen van Dung (2016), “Creating and Applying the improving common physical strength exercises for students of Thai Nguyen universities”, Vol 156, No 11,  pp. 125-129.

          5.4. The content of Special subject 01 in the PhD. thesis “The Party and State’s viewpoints and policies on mass sports and their activities”

          5.5. The applied exercise system for student physical development in member universities of Thai Nguyen University

6. Transfer methods, applications addresses, impacts and benefits of the research results

The reseach can be used to expand the scope, the objectives and the contents to identify the exercises system to develop professional physical abilities fitting to each subject, each content of each sport on the objectives of the research, contributing to the improvement of the process of physical education in universities.

The research can also be used as the reference for teachers and students of physical education devision in Thai Nguyen universities.             

Trân trọng thông báo và kính mời các nhà khoa học, cán bộ, giảng viên, NCS, học viên cao học, sinh viên và những người quan tâm đến tham dự.