Thông báo lịch nghỉ dạy và học bù trong học kỳ I năm học 2019-2020
11/09/2019 | 1615 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:    100  /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày    11   tháng  9   năm 2019

THÔNG BÁO
V/v nghỉ học tập và dạy bù trong học kỳ I năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch khai giảng năm học 2019-2020 của Nhà trường, Phòng Đào tạo xin thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên hệ ĐHCQ về việc nghỉ giảng dạy và học tập trong buổi sáng ngày 12/9/2019 như sau:

Toàn bộ giảng viên tham gia giảng dạy K16 và sinh viên K16 có tiết học trong buổi sáng ngày 12/09/2019 sẽ được nghỉ. Lịch học bù vào sáng Chủ nhật (ngày 22/9/2019).

          Đồng thời các lớp học phần đã nghỉ giảng dạy trong sáng ngày 10/9/2019 (do điều kiện thời tiết) sẽ học bù vào chiều Chủ nhật (ngày 22/9/2019).

Ghi chú: Số tiết và giảng đường học bù không thay đổi.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và sinh viên được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu VT, ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền