Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
09/09/2019 | 1369 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 883/TB-ĐHKT&QTKD-QTPV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 06 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Kính gửi: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia

 

Căn cứ  Khoản 1, Khoản 2, Điều 56 Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

Căn cứ Quyết định số 1239/QĐ-ĐHTN ngày 31/7/2019 của Đại học Thái Nguyên về việc thanh lý tài sản Nhà nước.

Căn cứ Thông báo số 825/TB-ĐHKT&QTKD ngày 28/8/2019 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản,

          Sau khi xem xét hồ sơ năng lực và phương án tổ chức đấu giá của Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia đã nộp hồ sơ đúng quy định. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thông báo kết quả lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản đối với tài sản là 01 xe ô tô khách Toyota Hiace như sau:

          1. Đơn vị tổ chức đấu giá được lựa chọn:

- Tên đơn vị: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia.

- Người đứng đầu: Ông Nguyễn Vũ Hải - Chức vụ : Giám đốc;

- Địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội

- Văn phòng đại diện: Khu dân cư số 9, Tổ 11, Phường Phan Đình Phùng TP Thái Nguyên.

- Văn bản pháp lý thành lập: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của doanh nghiệp số 79/TP-ĐKHĐ ngày 18/6/2019 do Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp.

2. Đề nghị Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia đến làm việc với Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh để đàm phán ký kết Hợp đồng.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QTPV

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy