THÔNG BÁO Kết luận cuộc họp xét các học phần sau đại học thuộc quản lý của các Khoa chuyên môn
08/11/2016 | 994 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:1075/TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 31  tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp xét các học phần sau đại học thuộc quản lý
của các Khoa chuyên môn

          Ngày 28/10/2016, cuộc họp xét các học phần sau đại học thuộc quản lý của các Khoa chuyên môn đã được tiến hành dưới sự chủ trì của TS. Trần Quang Huy – Phó Hiệu trưởng Nhà trường. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Khoa và Phòng Đào tạo.

            Căn cứ danh sách đăng ký phụ trách học phần sau đại học do các Khoa chuyên môn đề xuất, căn cứ vào tính thống nhất trong quản lý các học phần của Khoa chuyên môn từ bậc đại học, cuộc họp đã trao đổi, thảo luận và đưa ra các kết luận như sau:

1.      Xác định các học phần sau đại học thuộc quản lý của từng Khoa chuyên môn (theo Phụ lục đính kèm).

2.      Các Khoa triển khai xây dựng và xây dựng lại đề cương chi tiết các học phần sau đại học thuộc quản lý của Khoa.

Trên đây là kết luận cuộc họp xét các học phần sau đại học thuộc quản lý các Khoa chuyên môn. Nhà trường thông báo để các Khoa biết và thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để b/c);
- Khoa chuyên môn (để t/h);
- Lưu VT, ĐT.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS. Trần Quang Huy