Thông báo Kế hoạch tuyển viên chức năm 2017
10/01/2018 | 1708 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 1421/TB-ĐHKT&QTKD-HCTC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 12 năm 2017

THÔNG BÁO

Kế hoạch tuyển viên chức năm 2017

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Công văn số 850/ĐHTN-TCCB ngày 15 tháng 5 năm 2017 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc giao chỉ tiêu thi tuyển biên chế năm 2017;

Căn cứ Quyết định số 1296/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh;

Căn cứ kết luận cuộc họp xác định nhu cầu tuyển dụng và chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2017 ngày 15/12/2017 và ngày 20/12/2017 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh,

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên thông báo kế hoạch tuyển viên chức năm 2017 như sau:

1. Đối tượng và chỉ tiêu tuyển dụng

1.1. Đối tượng

Đối tượng tuyển là giảng viên và một số ngạch viên chức khác cho các đơn vị trực thuộc của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh; ưu tiên tuyển giảng viên và không hạn chế số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển.

1.2. Chỉ tiêu

* Tổng chỉ tiêu biên chế được giao: 20 chỉ tiêu.

* Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh phân bổ chỉ tiêu tuyển viên chức năm 2017 như sau:

- Đối với giảng viên: 17 chỉ tiêu, cụ thể:

+ Khoa Khoa học Cơ bản:                            02 chỉ tiêu;

+ Khoa Kinh tế:                                            02 chỉ tiêu;

+ Khoa Kế toán:                                            04 chỉ tiêu;

+ Khoa Ngân hàng - Tài chính:                     03 chỉ tiêu;

+ Khoa Quản trị Kinh doanh:                        02 chỉ tiêu;

+ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế:                     02 chỉ tiêu;

+ Khoa Marketing, Thương Mại và Du lịch: 02 chỉ tiêu.

            - Đối với viên chức chuyên ngành tương đương chuyên viên làm việc tại các Phòng chức năng và Trung tâm Thông tin - Thư viện thuộc Trường: 03 chỉ tiêu.

(Chỉ tiêu và đối tượng tuyển dụng có thể được điều chỉnh theo tình hình thực tế)

2. Tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển và hình thức, nội dung thi tuyển/xét tuyển

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển và hình thức, nội dung thi tuyển/xét tuyển viên chức năm 2017 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thực hiện theo Quyết định số 1296/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định trong công tác tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (được đăng tải trên website của Nhà trường tại địa chỉ: http://tueba.edu.vn).   

3. Thời gian và địa điểm tổ chức thi tuyển/xét tuyển

3.1. Thời gian tổ chức thi tuyển/xét tuyển: Dự kiến tổ chức vào tháng 3 năm 2018 (lịch cụ thể được thông báo sau).

3.2. Địa điểm tổ chức thi tuyển/xét tuyển: Tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên.

4. Nội dung hồ sơ, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và lệ phí dự tuyển

4.1. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển

Mỗi thí sinh dự tuyển viên chức năm 2017 tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh phải nộp 02 bộ hồ sơ đăng ký dự tuyển, gồm:

- Đơn xin dự tuyển viên chức theo mẫu quy định;

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận c��a địa phương nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi đang công tác trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi);

- Bản sao có công chứng giấy khai sinh;

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm toàn khóa (trường hợp bằng tốt nghiệp tại nước ngoài phải được các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận);

- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Thạc sỹ, Tiến sỹ và bảng điểm kèm theo (trường hợp bằng tốt nghiệp và bảng điểm do nước ngoài cấp phải dịch sang tiếng Việt và có công chứng theo quy định);

- Bản sao có công chứng các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học trong thời hạn còn giá trị theo quy định;

Lưu ý: Các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế được chấp nhận trong công tác tuyển dụng viên chức năm 2017 phải là các chứng chỉ còn giá trị trong thời hạn 02 năm kể từ ngày cấp (tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển).

- Bản sao có công chứng các chứng chỉ nghiệp vụ khác theo yêu cầu của ngạch viên chức đăng ký dự tuyển;

- Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển);

- Bản sao có công chứng giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;

- Bản sao có công chứng hợp đồng lao động, quyết định nâng bậc lương gần nhất (nếu có);

- Bản sao có công chứng chứng minh thư nhân dân;

- 02 ảnh cá nhân (3x4), ghi đầy đủ họ, tên và ngày sinh phía sau ảnh;

- 01 phong bì dán sẵn tem có ghi thông tin địa chỉ liên lạc khi cần báo tin.

4.2. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ và phí tuyển dụng

            - Thí sinh dự tuyển nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức năm 2017 (theo mẫu quy định) tại Bộ phận Tổ chức Cán bộ thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Phòng 102, Nhà Hiệu bộ (Lưu ý: Hồ sơ không trả lại); nộp lệ phí hồ sơ và phí tuyển dụng tại Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Phòng 208, Nhà Hiệu bộ.

            - Thời gian nộp hồ sơ và phí tuyển dụng: từ ngày 10/01/2018 đến ngày 10/02/2018 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu).

            - Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ với Bộ phận Tổ chức Cán bộ thuộc Phòng Hành chính - Tổ chức, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh qua số điện thoại: 02083.647742./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị trong Trường;
- Đăng tải Website Trường;
- Lưu: VT, HCTC.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

TS. Trần Quang Huy