THÔNG BÁO Chương trình học bổng Đài Loan năm 2017 Khu vực từ Huế trở ra Bắc Việt Nam
17/02/2017 | 468 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số: 138/TB-ĐHKT&QTKD-HTQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  17tháng 02 năm 2017

 

 

 

THÔNG BÁO
Chương trình học bổng Đài Loan năm 2017
 Khu vực từ Huế trở ra Bắc Việt Nam

Nhằm khuyến khích các ứng viên ưu tú của Việt Nam sang Đài Loan theo học các chuyên ngành, lĩnh vực khác nhau, đóng góp cho sự giao lưu văn hóa và sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam và Đài Loan, Chính phủ Đài Loan thành lập “Học bổng Đài Loan”, hoan nghênh các ứng viên ưu tú của Việt Nam nộp hồ sơ xin học bổng.

Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường chương trình học bổng Đài Loan năm 2017 như sau:

1.      Học bổng của Bộ Giáo dục Đài Loan (MOE): 22 suất học bổng toàn phần cho các bậc học cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ.

2.      Học bổng của Bộ Khoa học Đài Loan (MOST): 12 suất học bổng toàn phần cho bậc học thạc sỹ, tiến sỹ.

3.      Học bổng tiếng Hoa của Bộ Giáo dục Đài Loan: các suất học bổng toàn phần du học tiếng Hoa ngắn hạn, gồm 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng và 12 tháng tại Đài Loan.

Nhà trường đề nghị các đơn vị triển khai rộng rãi cho các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm.

Mọi chi tiết đề nghị xem tại website của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam http://www.roc-taiwan.org/vn_vi/index.html hoặc liên hệ đ/c Vũ Thị Yến Hồng - Phòng KH-CN & HTQT – ĐT 02803 647 683; Email htqt.tueba@tueba.edu.vn.

Trân trọng./.

 

Nhấn để tải về tệp tin

Nơi nhận:
- BGH (để b/c);
- Các đơn vị (để t/h);
- Lưu VT, HTQT;
- Đăng tải Website

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG KH-CN&HTQT
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Nguyễn Văn Quang