Thông báo Bán tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2019
31/07/2019 | 1168 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 701/ĐHKT&QTKD-QTPV

V/v: Bán tài sản, thiết bị, công cụ dụng cụ thanh lý năm 2019

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 7  năm 2019

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, cá nhân

Thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-ĐHTN ngày 17/7/2019 về việc thanh lý tài sản Nhà nước của Giám đốc Đại học Thái Nguyên.

Thực hiện Quyết định số 639/QĐ-ĐHKT&QTKD-QTPV ngày 18/7/2019 về việc thanh lý công cụ, dụng cụ năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ năm 2019 ngày 22/7/2019 của Nhà trường.

          Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh được thanh lý các tài sản, thiết bị (biểu số 01), công cụ dụng cụ (biểu số 02). Nhà trường có kế hoạch bán số tài sản, công cụ dụng cụ trên với hình thức đấu giá công khai và bán trọn gói cả lô hàng, không bán lẻ. Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh kính mời các đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhu cầu mua đến đăng ký tham gia đấu giá.

 Thời gian tham gia đăng ký đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ thanh lý từ 8h ngày 01/8/2019 hết hạn vào 17h ngày 08/8/2019, tại phòng 105- Phòng Quản trị - Phục vụ (gặp đ/c Hồng).

 

Nơi nhận:

   - BGH (b/cáo)

   - Như trên (để t/h);

   - Đăng website;

   - Lưu VT, QTPV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên

 

Nhấn để tải về tệp tin danh mục