THÔNG BÁO V/v kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong việc thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2017-2018 hệ đại học chính quy
03/08/2018 | 466 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:   783      /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  02    tháng   8    năm 2018

THÔNG BÁO

V/v kế hoạch và phân công nhiệm vụ trong việc thanh toán

khối lượng giảng dạy năm học 2017-2018 hệ đại học chính quy

Căn cứ Quyết định số 2537/QĐ-ĐHTN ngày 04 tháng 11 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của Nhà giáo trong Đại học Thái Nguyên; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh; Căn cứ Quyết định số 1216 /QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành Quy trình thanh toán khối lượng giảng dạy; Căn cứ Quyết định 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên,

 Nhà trường tổ chức triển khai kế hoạch thanh toán khối lượng giảng dạy năm học 2017-2018, cụ thể như sau:

+ Các Khoa và các đơn vị liên quan cung cấp minh chứng (phục vụ việc thanh toán khối lượng giảng dạy) cho Phòng Đào tạo trước ngày 20 tháng 8 năm 2018;

+ Phòng Đào tạo rà soát, đối chiếu khối lượng giảng dạy năm học 2017-2018    và chuyển cho phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Hành chính – Tổ chức trước ngày 03 tháng 10 năm 2018;

Căn cứ kế hoạch trên, Nhà trường yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai các công việc sau:

* Phòng Hành chính – Tổ chức:

Cung cấp thông tin cán bộ giảng dạy năm học 2017-2018 theo từng Bộ môn: Tên giảng viên; mã ngạch; trình độ đào tạo; chức danh; chức vụ; được cử đi học; chuyển công tác, các chế độ (con nhỏ, thai sản…). (Lưu ý: tất cả các thông tin trên đều phải có mốc thời gian cụ thể, năm học 2017-2018 tính từ tháng 8 năm 2017 đến hết tháng 7 năm 2018).

Căn cứ bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy năm học 2017-2018 do phòng Đào tạo cung cấp, phòng Hành chính – Tổ chức tính phụ cấp ưu đãi cho giảng viên.

* Phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế:

Cung cấp thông tin về các hoạt động nghiên cứu khoa học theo từng Bộ môn năm học 2017-2018 căn cứ theo Quyết định 1063/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của nhà giáo Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – Đại học Thái Nguyên.

* Phòng Công tác – Học sinh sinh viên:

 Cung cấp thông tin về việc phân công giáo viên chủ nhiệm lớp (cố vấn học tập) hệ đại học chính quy năm học 2017-2018.

* Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục:

Cung cấp thông tin về số lượng sinh viên thực tế tham gia thi các học phần năm học 2017-2018 (mẫu kèm theo) và cung cấp thông tin về số lượng câu hỏi, đề thi cho những môn học mới, những môn học bổ sung đề thi do thay đổi số tín chỉ năm học 2016-2017 và năm học 2017-2018 (mẫu kèm theo).

* Các Khoa, Bộ môn:

Các Bộ môn thống kê khối lượng giảng dạy từng giảng viên: khối lượng giảng dạy lý thuyết và thực hành, thảo luận, hướng dẫn thực tập môn học; số lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp; chấm khóa luận tốt nghiệp; hướng dẫn thực tập tốt nghiệp; chấm  báo cáo thực tập tốt nghiệp. Các Khoa tập hợp gửi vào email nguyenkieuyentn@gmail.com.  (Mẫu kèm theo).

* Phòng Đào tạo:   

Căn cứ các thông tin do các đơn vị liên quan cung cấp, phòng Đào tạo rà soát, tổng hợp và lập bảng thống kê khối lượng giảng dạy theo từng Bộ môn và gửi phòng Kế hoạch – Tài chính trình Ban Giám hiệu duyệt thanh toán.

* Phòng Kế hoạch – tài chính:

Căn cứ vào bảng tổng hợp khối lượng giảng dạy năm học do phòng Đào tạo cung cấp, phòng Kế hoạch – Tài chính trình Ban Giám hiệu duyệt thanh toán theo đúng quy định hiện hành.                       

Nhấn để tải về biểu mẫu kèm theo

Nơi nhận:

- Phòng Hành chính – Tổ chức (để thực hiện);

- Phòng Công tác- HSSV (để thực hiện);

- Phòng Quản lý KH&QHQT (để thực hiện);

- Phòng Khảo thí và ĐBCLGD (để thực hiện);

- Phòng Kế hoạch – Tài chính (để thực hiện);

- Các Khoa (để thực hiện);

- Lưu: VT, ĐT.

 HIỆU TRƯỞNG

 

PGS.TS. Trần Quang Huy