Quyết định v/v cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ II năm học 2017-2018
17/04/2018 | 1273 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD
Số: 328/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 4 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v cấp Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy

Học kỳ II năm học 2017-2018

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và QTKD thuộc Đại học Thái Nguyên;

            Căn cứ Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

            Căn cứ Thông tư 31/2013/TT-BGD-ĐT ngày 01/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 Quyết định số 44/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

            Căn cứ Quyết định số 422/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29/4/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và QTKD về việc ban hành Quy định xét cấp Học bổng KKHT, Học bổng tài trợ cho sinh viên hệ đại học chính quy;

Căn cứ tờ trình của phòng Kế hoạch - Tài chính về mức trích lập quỹ học bổng KKHT học kỳ II năm học 2017 – 2018 và tờ trình của phòng Công tác HSSV về mức xét cấp học bổng KKHT trong năm học 2017-2018 đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

Căn cứ kết quả học tập và rèn luyện học kỳ I năm học 2017-2018 của sinh viên hệ đại học chính quy.

            Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2017 - 2018 cho 212 sinh viên hệ đại học chính quy. Cụ thể như sau:

                        Mức học bổng loại Xuất sắc 860.000đ/tháng:      23 sinh viên

                        Mức học bổng loại Giỏi 800.000đ/tháng: 44 sinh viên

                        Mức học bổng loại Khá 740.000đ/tháng:          145 sinh viên

            Tổng số tiền học bổng KKHT cấp trong kỳ là:    811.400.000 đ

(Bằng chữ: Tám trăm mười một triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn)

(Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2. Thời gian hưởng học bổng khuyến khích học tập được thực hiện trong học kỳ II năm học 2017-2018 (5 tháng)

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

Nơi  nhận:

- Như điều 3 (T/h)
- Lưu VT, CTSV

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên