QUYẾT ĐỊNH V/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020
08/11/2019 | 1222 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT&QTKD

Số: 1053/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2019


 

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy

Học kỳ I năm học 2019-2020

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BDGĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của Liên bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh – Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2019 - 2020 cho 465 sinh viên hệ đại học chính quy. Cụ thể như sau:

Miễn 100% học phí: 

233 sinh viên

Giảm 70% học phí:

207 sinh viên

Giảm 50% học phí:

25 sinh viên

 

   Tổng số tiền miễn, giảm học phí là:            1.737.280.000đ

(Bằng chữ: Một tỷ bảy trăm ba mươi bảy triệu hai trăm tám mươi nghìn đồng chẵn)

          (Có danh sách và mức tiền cụ thể kèm theo)

Điều 2. Thời gian miễn, giảm học phí được thực hiện trong học kỳ I năm học 2019-2020.

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này/.

 

Nơi  nhận:                                                                              KT. HIỆU TRƯỞNG       

- Như điều 3 (T/h)                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Lưu VT, CTSV

                                                                                                        (Đã ký)

 

 PGS. TS. Trần Nhuận Kiên