QUYẾT ĐỊNH V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy Học kỳ I năm học 2019-2020
08/11/2019 | 794 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

   Số: 1054/QĐ-DDHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 31 tháng 10 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên hệ đại học chính quy

  Học kỳ I năm học 2019-2020

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

            Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/QĐ-ĐHTN ngày 22/10/2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc Quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

            Căn cứ quyết định số 136/QĐ - TTg ngày 02/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 66/2013/QĐ-TTg ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các cơ sở giáo dục đại học

  Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác HSSV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hỗ trợ chi phí học tập cho 194 sinh viên hệ đại học chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng chính phủ.

  Tổng số tiền hỗ trợ là:                   867.180.000đ

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bảy triệu một trăm tám mươi nghìn đồng chẵn).

(Danh sách và mức tiền kèm theo)

Điều 2. Thời gian hưởng hỗ trợ chi phí học tập được thực hiện trong học kỳ I năm học 2019-2020 (05 tháng).

Điều 3. Các Ông (Bà) Trưởng phòng Công tác HSSV, phòng Kế hoạch – Tài chính, Trưởng các đơn vị chức năng có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 (T/h)

- Lưu: VT, CTHSSV.

 

 

                              KT. HIỆU TRƯỞNG

                             PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                      (Đã ký)

 

   PGS.TS. Trần Nhuận Kiên