QĐ thành lập lớp chuyên ngành khóa K13
03/07/2018 | 470 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TR­ƯỜNG ĐH  KINH TẾ & QTKD

Số:   660/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  29   tháng  6  năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

 V/v phân lớp chuyên ngành cho sinh viên Khóa K13 – Tuyển sinh năm 2016

HIỆU TRƯ­ỞNG TRƯ­ỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02 tháng 08 năm 2004 của Thủ Tướng Chính phủ về việc thành lập tr­ường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 2424/2015/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 10 năm 2015 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Đại học Thái Nguyên, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 09 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về việc ban hành quy chế công tác sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh hệ chính quy;

Căn cứ Quyết định số 585/QĐ-ĐHKT&QTKD-ĐT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về phân chuyên ngành đào tạo cho sinh viên Khóa K13- hệ Đại học chính quy;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Công tác HSSV;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.  Phân lớp chuyên ngành cho sinh viên Khóa K13 – Tuyển sinh năm 2016 vào 23 lớp thuộc các khoa chuyên môn như sau:

+ Khoa Kế toán: 8 lớp (K13–KTKT; K13-KTDN; K13-KTTH A,B,C,D,E,F );

+ Khoa Quản trị Kinh doanh: 3 lớp (K13-QTDN; K13-QTKDTH A, B);

+ Khoa Kinh tế: 4 lớp (K13-KTĐT; K13-KTPT; K13-KTYT; K13-KTNN&PTNT);

+ Khoa Quản lý – Luật kinh tế: 3 lớp (K13 – QLKT; K13 – LKD A, B);

+ Khoa Ngân hàng – Tài chính: 2 lớp (K13 – TCDN; K13 - TCNH);

+ Khoa Marketing, TM và DL: 3 lớp (K13 – TMQT; K13 – QTMKT; K13-QTKDDL&KS);

(Có danh sách cụ thể kèm theo).

Điều 2.   Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Trưởng phòng Công tác HSSV, Phòng Kế hoạch – Tài chính, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trưởng các Khoa chuyên môn, các đơn vị có liên quan và các sinh viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 Như trên:

   - BGH (b/c);

   - Như điều 3 (T/h);

   - Đăng tải website; 

   - Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(đã ký)

 

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên