Phản hồi về việc đánh giá điểm rèn luyện K13 học kỳ II năm học 2019-2020 và điểm rèn luyện toàn khóa K13
19/06/2020 | 374 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số: 488/ĐHKT&QTKD-CTSV

Về kết quả đánh giá điểm rèn luyện Kỳ II năm học 2019-2020 và toàn khóa cho SV khóa 13 hệ đại học chính quy

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  18 tháng 6  năm 2020

 

         

                                                                               Kính gửi:  Ban chủ nhiệm các Khoa

                                      

Căn cứ kết luận cuộc họp của Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV ngày 17/6/2020 về việc đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 -2020 và điểm rèn luyện toàn khóa cho sinh viên K13 hệ đại học chính quy, Phòng Công tác HSSV đề nghị các Khoa thông báo tới các lớp sinh viên K13 về danh sách điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 – 2020 và điểm rèn luyện toàn khóa học 2016 - 2020 như sau:

1. Danh sách dự kiến điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019 – 2020 và điểm rèn luyện toàn khóa học (Nhấn vào để download)

2. Đề nghị các khoa gửi phản hồi về Phòng Công tác HSSV (Phòng 109 Nhà hiệu bộ) chậm nhất vào 16h00 thứ Năm ngày 25/6/2020 để phòng làm quyết định chính thức trình BGH ký. Mọi ý kiến phản hồi sau thời gian trên đều không có hiệu lực.

Trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Đăng tải Website

- Lưu VT, CTSV

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC HSSV

 

(Đã ký)

 

 

Trần Lương Đức