Khảo sát sự hài lòng của sinh viên K14 sau 1 năm học tập, rèn luyện.
09/10/2018 | 811 lượt xem

 

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1026/ĐHKT&QTKD-TVSV

V/v khảo sát sự hài lòng của sinh viên K14 sau 1 năm học tập, rèn luyện.

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập  Tự do  Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày  28 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: - Ban chủ nhiệm các khoa chuyên môn

                - Cố vấn học tập

                - Ban cán sự các lớp K14

                - Toàn thê sinh viên K14

Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc khảo sát đánh giá sự hài lòng của sinh viên K14 sau 1 năm học tập, rèn luyện tại trường ĐH Kinh tế & QTKD, nhằm ghi nhận các ý kiến phản hồi của sinh viên, từ đó đề ra các biện pháp giúp sinh viên năm thứ nhất nhanh chóng hòa nhập với môi trường học tập mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà trường, Phòng Công tác HSSV tiến hành khảo sát về sự hài lòng của sinh viên K14 như sau:

Đối tượng khảo sát: Sinh viên K14

Hình thức khảo sát: Khảo sát online, sinh viên truy cập đường link khảo sát, đăng nhập email cá nhân, điền thông tin, tích chọn câu trả lời hợp lý nhất và click vào lệnh gửi.

Link khảo sát: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfB7rgGWQ-wBrdIAKSG_TdbfI6pmfRayFdCesy1Dqt8OngVUA/viewform

Nhà trường đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, Cố vấn học tập và Ban cán sự các lớp K14 thông báo, tuyên truyền cho sinh viên K14 của Khoa, của Lớp nắm được thông tin cũng như tiến hành trả lời câu hỏi khảo sát theo đường link hướng dẫn.

Đề nghị sinh viên K14 hoàn thành trả lời câu hỏi khảo sát trước ngày 12/10/2018 với sự đánh giá khách quan và trung thực nhất.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Như kính gửi (t/h);

- Đăng tải website;

- Lưu VT, TVSV.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

PGS. TS. Trần Nhuận Kiên