KẾ HOẠCH V/v Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo “Sắc Đỏ TUEBA 2019”
16/04/2019 | 360 lượt xem

HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 03/KH-HSV

 

Thái Nguyên, ngày 16 tháng 04 năm 2019

KẾ HOẠCH

V/v Tổ chức Ngày hội hiến máu nhân đạo “Sắc Đỏ TUEBA 2019”

1. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA

- Chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), kỷ niệm 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2019);

- Hưởng ứng chiến dịch “Hiến máu tình nguyện” của  Hội chữ thập đỏ tỉnh Thái Nguyên phát động để khắc phục tình trạng thiếu máu cấp cứu và điều trị cho người bệnh;

- Thông qua các hoạt động tuyên truyền vận động của CLB nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về phong trào hiến máu nhân đạo trên địa bàn tỉnh nói chung và trong trường nói riêng; Từ đó tích cực tham gia hiến máu nhân đạo và vận động người dân trong cộng đồng cùng tham gia.

2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

-  Tổ chức các hoạt động  tuyên truyền vận động hiến máu cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trường ĐH kinh tế và QTKD.

- Tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn trường học.

- Tặng chữ thư pháp miễn phí.

- Vinh danh người hiến máu tiêu biểu

- Tổ chức chương trình hiến máu Sắc Đỏ TUEBA2019

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: 7h00-11h30, ngày 20 tháng 04 năm 2019

Địa điểm: Sảnh Nhà Hiệu Bộ - Trường ĐH kinh tế và QTKD.

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Hội sinh viên trường Đại học Kinh tế và QTKD

  • Chỉ đạo thực hiện kế hoạch, báo cáo Ban giám hiệu về việc tổ chức chương trình, hỗ trợ kinh phí cho CLB tổ chức chương trình.
  •  Tạo điều kiện về giảng đường tổ chức
  • Phối hợp với CLB thanh niên hiến máu tình nguyện truyền thông cho chương trình
  • Gửi giấy mời tới các đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Liên chi hội, chi hội

Liên chi hội chỉ đạo mỗi chi hội cử 05 sinh viên đủ điều kiện tham gia hiến máu. Liên chi hội lập danh sách tổng số sinh viên tham gia hiến máu gửi về văn phòng Hội Sinh viên trước 16h00, ngày 18/4/2019

Trung tâm Huyết học – Truyền máu Thái Nguyên

Bố trí cán bộ, kỹ thuật viên tiếp nhận máu do cán bộ & sinh viên trong trường hiến tặng; Đảm bảo các chế độ cho người tham gia hiến máu nhân đạo theo quy định hiện hành của Nhà nước; Tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho người hiến máu nhân đạo.

CLB thanh niên hiến máu tình nguyện

- Chủ động lên kế hoạch và triển khai kế hoạch tới các thành viên, tổ chức thực hiện chương trình.

- Vận động lực lượng cán bộ, sinh viên trong trường tham gia hiến máu, từ ngày 16/04/2019 đến ngày 20/04/2019; Đảm bảo người tham gia hiến máu có đầy đủ những kiến thức cần thiết trước khi tham gia hiến máu; Đặt bàn đăng ký hiến máu tại giảng đường GK1 & GK2, sảnh hiệu bộ.

- Điều động tình nguyện viên giúp đỡ bệnh viện trong công tác chăm sóc người hiến máu tại buổi hiến máu.

- Chụp ảnh truyền thông và tư liệu cho hoạt động.

Trên đây là kế hoạch thực hiện chương trình hiến máu nhân đạo “SẮC ĐỎ TUEBA 2019” tại trường ĐH kinh tế và QTKD. Mong các cơ quan, tổ chức liên quan tạo điều kiện cho CLB thực hiện kế hoạch đạt kết quả tốt nhất.

 

Nơi nhận:

  • Đảng ủy, BGH (để b/c);
  • Đoàn Thanh niên (để phối hợp t/h)
  • Liên chi hôi, CLB, Chi hội (để t/h);
  • Đăng tải Website;
  •  - Lưu VP HSV.

TM. BCH HỘI SINH VIÊN

CHỦ TỊCH

 

 

 

Đồng Đức Duy