KẾ HOẠCH V/v tổ chức Hội nghị cố vấn học tập Năm học 2019-2020
05/11/2019 | 667 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số: 1090/KH-ĐHKT&QTKD-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2019


KẾ HOẠCH

V/v tổ chức Hội nghị cố vấn học tập

Năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch, thời gian và nhiệm vụ năm học 2019-2020, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cố vấn học tập năm học 2019 - 2020 như sau:

1. Mục đích

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CVHT đồng thời chỉ rõ những vấn đề còn hạn chế trong tổ chức thực hiện, xác định rõ nguyên nhân, rút kinh nghiệm, đề xuất các biện pháp để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ CVHT trong những năm học tiếp theo.

Tập huấn cho CVHT một số nghiệp vụ trong công tác đào tạo, công tác quản lý sinh viên và một số nghiệp vụ có liên quan khác.

Tạo điều kiện cho CVHT chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác, góp phần đổi mới hoạt động quản lý, nâng cao chất lượng đào tạo.

Bàn giao sinh viên K16 đã làm thủ tục nhập học năm 2019 cho các Khoa chuyên môn.

2. Yêu cầu

Hội nghị phải được chuẩn bị chu đáo, đạt hiệu quả và tiết kiệm.

3. Thời gian, địa điểm, thành phần

- Thời gian:  14h00, ngày 07/11/2019

- Địa điểm:   Hội trường 101 - Giảng đường GK1

- Thành phần:

    + Đại diện Ban giám hiệu;

    + Đại diện lãnh đạo các đơn vị;

    + Bí thư ĐTN;

    + Chủ tịch HSV;

    + Trợ lý Quản lý sinh viên các Khoa chuyên môn

    + CVHT các lớp đại học chính quy (Theo QĐ số 862/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 18/9/2019)

4. Chuẩn bị cho hội nghị

4.1 Báo cáo tổng kết

Nhà trường đề nghị các Khoa chuyên môn báo cáo thực trạng công tác Cố vấn học tập của đơn vị, phương hướng công tác và các đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác Cố vấn học tập trong thời gian tới. Đồng thời chuẩn bị các câu hỏi có liên quan để ban tổ chức giải đáp trong hội nghị.

4.2 Tham luận

Để hội nghị Cố vấn học tập năm học 2019 -2020 đạt hiệu quả cao, Nhà trường đề nghị các đơn vị chuẩn bị nội dung báo cáo tham luận tại hội nghị theo phân công như sau:

 1. Khoa Kinh tế: Thực trạng việc học tập của lưu học sinh và công tác tư vấn học tập cho lưu học sinh tại trường. Đề xuất các giải pháp giúp cho lưu học sinh học tập tốt hơn trong quá trình học tập tại trường.
 2. Khoa Ngân hàng – Tài chính: Thực trạng công tác NCKH của sinh viên nhà trường, công tác hướng dẫn hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học. Đề xuất các giải pháp nhằm tăng số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.
 3. Khoa Quản trị Kinh doanh: Thực trạng công tác quản lý, tư vấn và hỗ trợ học tập cho sinh viên chậm tiến độ. Đề xuất các giải pháp tư vấn hỗ trợ sinh viên chậm tiến độ hoàn thành chương trình học tập.
 4. Khoa Quản lý – Luật Kinh tế: Thực trạng công tác học tập của sinh viên. Đề xuất các giải pháp nhằm giảm tỷ lệ sinh viên bị cảnh báo học tập, bị buộc thôi học.

Thời gian hoàn thành: Các Khoa nộp báo cáo để tổng hợp làm báo cáo chung của Nhà trường phục vụ hội nghị và câu hỏi có liên quan để Ban tổ chức giải đáp trong Hội nghị về phòng Công tác HSSV (Phòng 109 khu Hiệu bộ) bao gồm 01 bản in và 01 bản điện tử vào địa chỉ email huongctct@tueba.edu.vn trước ngày 05/11/2019.

5. Tập huấn nghiệp vụ cho CVHT

Các CVHT bên cạnh việc nắm rõ về cơ cấu, tổ chức của Nhà trường, chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong trường để hướng dẫn sinh viên cách tìm hiểu thông tin, liên hệ kịp thời, đúng địa chỉ giải quyết các công việc; nắm rõ mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo, nội dung, cơ cấu của các khối kiến thức có trong chương trình để tư vấn cho sinh viên về chương trình học tập, cách lựa chọn các học phần, xây dựng kế hoạch học tập toàn khóa đảm bảo phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo, phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện của sinh viên còn được Nhà trường phổ biến thêm một số nội dung để các CVHT thực hiện tốt nghiệp vụ của mình. Cụ thể như sau:

 1. Phòng Đào tạo: Phổ biến cho CVHT các quy chế, quy định về công tác đào tạo, làm rõ một số nội dung cơ bản của Quy chế đào tạo đại học đối với cố vấn học tập. Cung cấp thông tin về những văn bản hướng dẫn mới nhất của Nhà trường liên quan đến công tác đào tạo. Hướng dẫn các thủ tục, quy trình đăng ký học phần, rút bớt học phần, đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt, điều kiện được xét tốt nghiệp…; Hướng dẫn cho CVHT thao tác trên phần mềm Quản lý đào tạo để tra cứu điểm, hỗ trợ sinh viên đăng ký (hủy đăng ký) học phần… Giải đáp cho CVHT các vấn đề liên quan đến công tác do đơn vị phụ trách.
 1. Phòng Công tác HSSV: Phổ biến cho CVHT các quy chế, quy định về công tác HSSV, làm rõ một số nội dung cơ bản của Quy chế HSSV đối với cố vấn học tập. Cung cấp một số thông tin cơ bản về chế độ chính sách có liên quan đến SV trong các quy định hiện hành của nhà nước và một số quy trình giải quyết các công việc; Giải đáp các vấn đề liên quan đến BHYT của sinh viên; Hướng dẫn cho CVHT thao tác trên phần mềm Quản lý đào tạo để tra cứu hồ sơ, theo dõi, quản lý quá trình học tập và rèn luyện của sinh viên. Giải đáp cho CVHT các vấn đề liên quan đến công tác do đơn vị phụ trách.
 2. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục : Phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến công tác kiểm tra, thi, phúc khảo bài thi; Công tác khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan về hoạt động đào tạo của Nhà trường. Giải đáp cho CVHT các vấn đề liên quan đến công tác do đơn vị phụ trách.
 3. Phòng Khoa học công nghệ & Hợp tác quốc tế : Phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên … ; Giải đáp cho CVHT các vấn đề có liên quan đến công tác do đơn vị phụ trách.
 4. Phòng Kế hoạch – Tài chính : Phổ biến cho CVHT các quy định, quy trình liên quan đến học phí, nộp học phí và nộp BHYT; Các chế độ chi trả cho sinh viên như hỗ trợ chi phí học tập, trợ cấp XH, … ; Giải đáp cho CVHT các vấn đề liên quan đến công tác do đơn vị phụ trách.
 5. Trung tâm TT-TV: Cung cấp cho CVHT tài khoản để đăng nhập vào phần mềm Quản lý đào tạo và hỗ trợ về mặt kỹ thuật trong quá trình thao tác trên phần mềm. Giải đáp cho CVHT các vấn đề liên quan đến công tác do đơn vị phụ trách.
 6. Đoàn thanh niên - Hội sinh viên: Cung cấp cho CVHT một số kế hoạch hoạt động thường niên của tổ chức Đoàn - Hội, mô hình hoạt động của các câu lạc bộ để CVHT tư vấn và định hướng cho sinh viên trong việc tham gia các hoạt động đoàn thể, các hoạt động xã hội, hoạt động ngoại khóa từ đó có thể theo dõi đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên một cách chính xác nhất. Đề xuất cách thức tổ chức sinh hoạt lớp đổi mới, sáng tạo; Lồng ghép công tác đoàn hội trong sinh hoạt lớp.

6. Phân công nhiệm vụ:

 1. Phòng CT-HSSV: Là đơn vị đầu mối trong công tác phối hợp tổ chức Hội nghị;  Chuẩn bị văn bản, tài liệu cho Hội nghị; Xây dựng kế hoạch, chương trình, thông báo, báo cáo, tài liệu tập huấn …; Chuẩn bị khánh tiết; dự trù kinh phí theo quy định hiện hành; Mời đại biểu ngoài trường tham dự (nếu có).
 2. Phòng Quản trị - Phục vụ: Chuẩn bị mic (cả mic không dây), loa đài, máy chiếu. Bố trí hội trường theo thời gian tổ chức Hội nghị và đảm bảo công tác vệ sinh hội trường sạch sẽ. Cử 01 đồng chí hỗ trợ loa đài trong suốt thời gian tổ chức hội nghị.
 3. Phòng KH-TC: Chuẩn bị kinh phí phục vụ Hội nghị.
 4. Các Khoa chuyên môn: Thông báo tới các CVHT các lớp đại học chính quy tham dự hội nghị đầy đủ và đúng thời gian quy định.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường triển khai và thực hiện đầy đủ nội dung của kế hoạch này đồng thời thông báo với các đồng chí có trong thành phần tham dự Hội nghị đầy đủ và đúng thời gian theo quy định.

 

 Nơi nhận:

- Các đơn vị trong trường;

- Đăng tải website;

- Lưu VT, CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

  PGS.TS. Trần Nhuận Kiên