Kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2018- 2019
09/04/2019 | 726 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD

Số:  36  /TB-ĐHKT&QTKD-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   8  tháng  4   năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc kế hoạch tổ chức học kỳ 3 năm học 2018- 2019

Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2018- 2019 hệ Đại học chính quy, Nhà trường tổ chức cho sinh viên các lớp hệ Đại học chính quy đăng  ký học lại, học cải thiện, học vượt trong học kỳ 3.Thời gian học và thi được tổ chức từ ngày 17/6/2019 đến ngày 11/8/2018. Kế hoạch cụ thể như sau:

1. Từ ngày 10/4/2019 đến ngày 15/4/2019: Sinh viên đăng ký khảo sát theo đường link (https://1drv.ms/xs/s!Ao8I85fHph5KgX1yLcp3sc3sUnln) để làm cơ sở mở lớp.

2. Từ ngày 16/4/2019 đến ngày 26/4/2019: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký khảo sát Nhà trường xây dựng thời khóa biểu các học phần dự kiến được mở trong kỳ 3. Danh sách các lớp học phần dự kiến mở sẽ được đăng tải trên Website nhà trường (tueba.edu.vn hoặc Fanpage “Phòng Đào tạo”) sinh viên từ ngày 16/4/2018. Những lớp học phần tự nguyện (<15 sinh viên), sinh viên lấy đơn theo mẫu có xác nhận của Phòng Đào tạo (lưu ý đóng học phí trước) và nộp đơn (tại Phòng Đào tạo – 304 khu nhà Hiệu bộ) từ ngày 17/4/2019 đến ngày 24/4/2019.

3. Từ ngày 04/5/2019 đến ngày 9/5/2019: Gửi thời khóa biểu dự kiến về các Khoa để phân công giáo viên giảng dạy và phản hồi cho Phòng Đào tạo.

4. Từ ngày 14/5/2019 đến ngày 20/5/2019: Sinh viên đăng ký chính thức trên hệ thống IU sinh viên với sự hỗ trợ của cố vấn học tập. 

5. Từ ngày 21/5/2019 đến ngày 24/5/2019: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên IU, Nhà trường thông báo chính thức các lớp học phần được mở và hủy các lớp học phần có số lượng sv nhỏ (nếu không có sinh viên đại diện lên cam kết mở lớp)

6. Kế hoạch tổ chức thi từ ngày 5/8/2019 đến ngày 11/8/2019.

7. Chú ý:

           - Số tín chỉ tối đa được đăng ký trong kỳ 3 là 09 tín chỉ.

           - Sinh viên chỉ đăng ký các học phần có trong chương trình học của từng chuyên ngành

            - Sinh viên không đăng ký khảo sát nếu vướng mắc trong quá trình đăng ký chính thức Phòng Đào tạo sẽ không hỗ trợ.

Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa, cố vấn học tập thông báo và đôn đốc sinh viên thực hiện đúng kế hoạch Nhà trường đã đề ra.

Nơi nhận:

- BCN các khoa;

- Cố vấn HT các lớp;

- Sinh viên;

- Website;

- Lưu ĐT.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền

 

 

 

 

 

 

 

Nhấn để tải về mẫu đơn