Kế hoạch dạy và học bù đối với sinh viên hệ ĐHCQ K14, K15, K16 trong học kỳ II năm học 2019-2020
16/03/2020 | 1488 lượt xem

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ&QTKD

PHÒNG ĐÀO TẠO

Số:   162 /TB-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày   12  tháng   03    năm 2020


THÔNG BÁO
V/v kế hoạch dạy và học bù đối với sinh viên hệ ĐHCQ  K14, K15, K16 trong học kỳ II năm học 2019-2020

 

    Căn cứ vào diễn biến tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Covid-19, Nhà trường tổ chức cho sinh viên các khóa 14, 15, 16 dạy và học trực tuyến từ ngày 16/03/2020 đến khi sinh viên trở lại trường học, kế hoạch dạy và học bù cụ thể như sau:

Khóa

Thời gian nghỉ

Thời gian dạy bù

Ghi chú

K14

03/02/2020

22/03/2020

- Thi kết thúc học kỳ từ ngày 25/05 đến ngày 14/06/2020

- Đề án môn học từ ngày 15/06/2020 đến ngày 05/07/2020

04/02/2020

29/03/2020

Sáng 05/02/2020

Chiều thứ 6

(ngày20/03/2020)

Chiều 05/02/2020

Chiều thứ 6       

(ngày 27/03/2020)

06/02/2020

05/04/2020

07/02/2020

12/04/2020

Sáng 08/02/2020

Chiều thứ 6       

(ngày 10/04/2020)

Chiều 08/02/2020

Chiều thứ 6       

(ngày 17/04/2020)

02/04/2020                   

(giỗ tổ Hùng Vương)

19/04/2020

30/04/2020

26/04/2020

01/05/2020

10/05/2020

Từ 10/02 đến 15/03/2020

Từ 20/04 đến 24/05/2020

Ghi chú: Riêng K14 ngành Luật kinh tế không đi: “ Đề án môn học”,  thời gian nghỉ từ 10/02 đến 15/03/2020 sẽ học bù từ 11/05 đến 14/06/2020. Lịch thi kết thúc học kỳ từ 15/06 đến 5/07/2020.

 

Khóa

Thời gian nghỉ

Thời gian dạy bù

Ghi chú

K15, K16

03/02/2020

22/03/2020

Thi kết thúc học kỳ từ ngày 15/06/2020 đến ngày 05/07/2020

04/02/2020

29/03/2020

Sáng 05/02/2020

Chiều thứ 6 (20/03/2020)

Chiều 05/02/2020

Chiều thứ 6 (27/03/2020)

06/02/2020

05/04/2020

07/02/2020

12/04/2020

Sáng 08/02/2020

Chiều thứ 6 (10/04/2020)

Chiều 08/02/2020

Chiều thứ 6 (17/04/2020)

10/02/2020

19/04/2020

11/02/2020

26/04/2020

12/02/2020

10/05/2020

13/02/2020

17/05/2020

14/02/2020

24/05/2020

Sáng 15/02/2020

Chiều thứ 6 (15/04/2020)

Chiều 15/02/2020

Chiều thứ 6 (22/05/2020)

02/04/2020                   

(giỗ tổ Hùng Vương)

31/05/2020

30/04/2020

07/06/2020

01/05/2020

14/06/2020

Từ 17/02 đến 15/03/2020

Từ 18/05 đến 14/06/2020

K14 Chất lượng cao

3/2/2020

22/3/2020

Thi kết thúc học kỳ từ 1/6 đến 25/6/2020

4/2/2020

28/3/2020

5/2/2020

29/3/2020

6/2/2020

5/4/2020

7/2/2020

12/4/2020

2/4/2020               

 (giỗ Tổ Hùng Vương)

19/4/2020

30/4/2020

26/4/2020

1/5/2020

10/5/2020

Từ 10/2 đến 15/3/2020

Từ 20/4 đến 24/5/2020

K15+ K16                Chất lượng cao

3/2/2020

22/3/2020

 

4/2/2020

28/3/2020

5/2/2020

29/3/2020

6/2/2020

4/4/2020

7/2/2020

5/4/2020

10/2/2020

18/4/2020

11/2/2020

19/4/2020

K15 + K16       

 Chất lượng cao

12/2/2020

25/4/2020

Thi kết thúc học kỳ từ 28/6 đến 10/7/2020

13/2/2020

26/4/2020

14/2/2020

9/5/2020

17/2/2020

10/5/2020

18/2/2020

16/5/2020

19/2/2020

17/5/2020

20/2/2020

23/5/2020

21/2/2020

24/5/2020

24/2/2020

30/5/2020

25/2/2020

31/5/2020

26/2/2020

6/6/2020

27/2/2020

7/6/2020

28/2/2020

14/6/2020

2/4/2020

(giỗ Tổ Hùng Vương)

20/6/2020

30/4/2020

21/6/2020

1/5/2020

27/6/2020

K15 CLC

2/3 – 15/3/2020

1/6 – 13/6/2020

K16 CLC

2/3 – 15/3/2020

8/6 – 19/6/2020

 

Ghi chú: - Nhà trường tổ chức hình thức đào tạo trực tuyến trong thời gian sinh viên không tham gia học tập trung tại trường.

- Lịch dạy và học bù trực tuyến giữ nguyên số tiết. Nội dung giảng dạy giảng viên căn cứ theo đề cương chi tiết từng học phần.

- Do không còn quỹ thời gian nên Phòng Đào tạo không xếp lịch dạy bù trong học kỳ II năm học 2019-2020. Đề nghị các giảng viên tham gia giảng dạy đầy đủ.

 Đề nghị Ban chủ nhiệm các Khoa thông báo đến giảng viên và toàn bộ sinh viên các khóa hệ ĐHCQ được biết để thực hiện./.

Nơi nhận:

- BCN các khoa (t/hiện);

- Đăng tải Website;

- Lưu  ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

                                          (Đã ký)

 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền