Đánh giá điểm rèn luyện, kỷ luật kỳ II 2019-2020, khen thưởng năm học 2019-2020
02/07/2020 | 341 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

 TRƯỜNG ĐH KINH TẾ&QTKD

Số: 542 /ĐHKT&QTKD-CTSV

V/v Đánh giá điểm rèn luyện và

xét khen thưởng, kỷ luật HSSV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

         Thái nguyên, ngày 01 tháng 7  năm 2020

 

                                       Kính gửi:    - BCN Khoa Kế toán;

                                                         - BCN Khoa Quản trị Kinh doanh;

                                                         - BCN Khoa Kinh tế;

                                                         - BCN Khoa Ngân hàng – Tài chính;

                                                          - BCN Khoa Quản lý – Luật kinh tế;

                                                          - BCN Khoa Marketing, Thương mại và Du lịch;

                                                          - Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và du học;

 

Thực hiện kế hoạch của Nhà trường về việc chuẩn bị lễ sơ kết học kỳ II và tổng kết năm học 2019 – 2020, Phòng Công tác – HSSV đề nghị các Khoa triển khai một số công việc như sau:

- Xét kỷ luật sinh viên vi phạm quy chế trong học kỳ II năm học 2019-2020 (danh sách sinh viên vi phạm quy chế sẽ được gửi về Khoa sau khi SV thi kết thúc học kỳ II).

- Tiến hành đánh giá điểm rèn luyện học kỳ II năm học 2019-2020 theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học được đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (Ban hành kèm theo thông tư 16/2015/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng BGDĐT) và Quyết định số 165/QĐ-ĐHKT&QTKD-CTSV ngày 29 tháng 2 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy. (CVHT tiến hành sinh hoạt lớp bằng hình thức trực tuyến).

- Xét thi đua cho các tập thể lớp và các cá nhân sinh viên đạt thành tích trong năm học để đề nghị Hiệu trưởng Nhà trường khen thưởng.

- Các Khoa gửi biên bản xét kỷ luật, rèn luyện, khen thưởng (văn bản + bản điện tử) về phòng Công tác-HSSV (Đ/c Thảo).

Email: nguyenthaoctsv@tueba.edu.vn

Thời gian: chậm nhất 10h00 thứ Sáu ngày 14/8/2020.

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

       Nơi nhận:

  • Như trên (để t/h) ;
  • Website (đăng tải);
  • Lưu VT, CTSV.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên