Công văn v/v triển khai tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT
24/12/2018 | 628 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD
Số: 1400 /ĐHKT&QTKD-TTTV
V/v triển khai tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái nguyên, ngày 24 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 về tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý, giảng dạy, nghiên cứu cho cán bộ, Nhà trường thông báo đến các đơn vị về kế hoạch triển khai tập huấn nâng cao kỹ năng sử dụng CNTT, cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia tập huấn:

            - Đối với đơn vị phòng, trung tâm: Cử tối thiếu 02 cán bộ.

            - Đối với khoa:  Cử 01 cán bộ văn phòng.

2. Nội dung: Nhận diện các sự cố và cách khắc phục những sự cố thông thường (mất kết nối mạng, lỗi máy in, lỗi về office,…..)

3. Thời gian, địa điểm: 08h00 Ngày 28/12/2018 tại phòng máy tính 504 giảng đường GK1.

 Danh sách cán bộ tham gia tập huấn, đề nghị các đơn vị gửi về trung tâm Thông tin – Thư viện (phòng 508 nhà làm việc và nghiên cứu) trước 17h00 ngày 26/12/2018 gồm bản in và bản điện tử theo địa chỉ mail nguyenduchung@tueba.edu.vn

Sau khi tập huấn các cán bộ được cử tham gia sẽ là người khắc phục những sự cố thông thường tại đơn vị mình.

Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tải website;
- Lưu VT, TTTV.
 

 

KT.HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 

(Đã ký)
 

PGS.TS Trần Nhuận Kiên