chương trình trại hè cho sinh viên quốc tế của Viện Hàn Quốc học
26/02/2019 | 321 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD

Số: 138 /TB-ĐHKT&QTKD-TTHQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 25  tháng  2  năm 2019

THÔNG BÁO

Về chương trình trại hè cho sinh viên quốc tế của Viện Hàn Quốc học

Trong khuôn khổ hợp tác giữa trung tâm Hàn Quốc học – TUEBA và Viện Hàn Quốc học (The Academy of Korean Studies), Trung tâm Hàn Quốc học - TUEBA phối hợp với Viện Hàn Quốc học đang xét duyệt hồ sơ ứng viên tham dự chương trình trại hè cho sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc với nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng: Sinh viên từ năm thứ 2 của Trường Đại học Kinh tế và QTKD

2. Nội dung hoạt động của chương trình: Khóa học về Hàn Quốc, khóa học chuyên sâu về tiếng Hàn, chương trình dã ngoại và hoạt động ngoại khóa khác, hoạt động trải nghiệm văn hóa truyền thống Hàn Quốc.

3. Thời gian gồm hai đợt:    Đợt 1 từ ngày 8/7/2019-26/7/2019 (3 tuần)

                                            Đợt 2 từ ngày 3/8/2019-23/8/2019 (3 tuần)

4. Địa điểm: Tại Seoul và các nơi tham quan của chương trình

5. Kinh phí:   Chi phí vé máy bay và phí visa do cá nhân tự túc

                        Chí phí ăn ở và các hoạt động tại Hàn Quốc do Viện Hàn Quốc học chi trả.

6. Hồ sơ xét duyệt kèm thông báo này bao gồm:

                        - Đơn xin tham dự chương trình

                        - Bảng điểm

                        - Bản đánh giá về năng lực tiếng Hàn (trong đơn xin tham dự chương trình)

                        - Thư giới thiệu

                        - Điểm TOPIK (nếu có)

Chi tiết có thể tham khảo theo đường link:

                        http://intl.aks.ac.kr/english/viewtopic.php?t=535

Sinh viên có nguyện vọng đăng ký tham gia chương trình liên hệ Trung tâm Hàn Quốc học – phòng 505, nhà điều hành hoặc số điện thoại 0976626611/0966721799 (Ban Giám đốc Trung tâm), cô Vũ Thị Thùy Linh (số điện thoại 0978066014) – phòng 404, nhà điều hành, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Thời gian hạn nộp hồ sơ: Trước 15h ngày 27 tháng 2 năm 2019.

 

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các Khoa: để t/b;

- Đăng tải website;

- Lưu VT, TT Hàn quốc học.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG - GIÁM ĐỐC TT

(Đã ký)

PGS.TS. Trần Nhuận Kiên