QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận kết quả bình xét hưởng thu nhập tăng thêm Quý II năm 2018
29/08/2018 | 5694 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KT & QTKD

Số : 744 /QĐ-ĐHKT&QTKD - TTPC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 02 tháng 8  năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận kết quả bình xét hưởng thu nhập tăng thêm

Quý II năm 2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

 Căn cứ Quyết định số 3647/QĐ/BGD-ĐT ngày 10/7/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của ĐHTN và các Trường thành viên;

 Căn cứ Quyết định số 136/2004/QĐ-TTg ngày 02/8/2004 của Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ Quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư 71/2006/TT-BTC ngày 09/8/2006 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 15/7/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 100/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHTC ngày 02/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành quy chế Chi tiêu nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 114/QĐ-ĐHKT&QTKD-TĐKT ngày 04/02/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế & QTKD về việc ban hành Quy định về phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm;

Căn cứ kết quả họp ngày 01/8/2018 của Hội đồng phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm;

Theo đề nghị của Thường trực Hội đồng phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm.

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận kết quả phân loại cán bộ viên chức để hưởng thu nhập tăng thêm Quý II năm 2018:

- Cán bộ viên chức xếp loại A: 125 người.

- Cán bộ viên chức xếp loại B: 258 người.

- Cán bộ viên chức xếp loại C: 09 người.

- Cán bộ viên chức xếp loại D:64 người. (Trong đó: Xét không đạt: 18 người; Không xét: 46 người).

(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Các cá nhân được hưởng thu nhập tăng thêm Quý II năm 2018 theo mức hệ số thu nhập tăng thêm . Cụ thể:

- Cán bộ viên chức xếp loại A: được hưởng hệ số tăng thêm là 0,5.

- Cán bộ viên chức xếp loại B: được hưởng hệ số tăng thêm là 0,4.

- Cán bộ viên chức xếp loại C: được hưởng hệ số tăng thêm là 0,3.

- Cán bộ viên chức xếp loại D: không được hưởng thu nhập tăng thêm.

Kinh phí hưởng thu nhập tăng thêm được chi từ nguồn thu hợp pháp của Nhà trường.

Điều 3. Các Ông (bà) Trưởng Phòng TTPC, Kế toán trưởng và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

-     Như điều 3 (t/h);

-     Lưu VT,TTPC.

 

HIỆU TRƯỞNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG PHÂN LOẠI CBVC

 

 

PGS.TS. Trần Quang Huy