Phát động thi đua năm học 2017-2018
26/01/2018 | 2254 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QTKD

Số : 67 / ĐHKT&QTKD-TTPC

V/v phát động thi đua năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 19  tháng 01 năm 2018

 

 

Kính gửi:  Lãnh đạo các đơn vị

 

Năm học 2017-2018 Nhà trường tiếp tục triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các cuộc vận động mà Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động trong cán bộ viên chức và sinh viên, xây dựng bản lĩnh chính trị, bản lĩnh khoa học sáng tạo và phát triển.

  Để thực hiện các mục tiêu đề ra, Trường ĐH Kinh tế & QTKD phát động thi đua năm học 2017 – 2018, như sau:

I. Chủ đề

Chủ đề năm học: “Kỷ cương và Chất lượng”

Nâng cao chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động khoa học – công nghệ; tăng cường kỷ cương, nền nếp trong giảng dạy, học tập; nâng cao năng lực cạnh tranh; củng cố và nâng cao uy tín, vị thế của Nhà trường trong và ngoài nước.

II. Nội dung thi đua

  1- Tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, các cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục", "Mỗi nhà giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo".

2- Triển khai có hiệu quả đề án vị trí việc làm để khai thác, sử dụng có hiệu quả nhất nguồn lực con người. Kiện toàn bộ máy quản lý của Nhà trường.

3- Rà soát phát triển các chương trình đào tạo phù hợp với nhu cầu xã hội. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ.

4 - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý. Áp dụng mạnh mẽ phương pháp học trực tuyến (e-learning), kết hợp giữa phương pháp phương pháp học truyền thống với phương pháp học trực tuyến (blended learning) để tạo thuận lợi cho nhiều người học và đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.

5- Thực hiện tiết kiệm chi tiêu, chuẩn bị từng bước để tự chủ đại học. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư theo hướng hội nhập quốc tế. Tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước tham gia vào phát triển sự nghiệp giáo dục.

6- Rà soát và xây dựng lại hệ thống văn bản nội quy, quy chế nội bộ, quy trình giải quyết các công việc của Trường nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý.

7- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học. Mở rộng mô hình trao đổi sinh viên và các loại hình đào tạo. Phát triển các sản phẩm NCKH và công trình công bố quốc tế.

8- Tăng cường cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện học tập, giảng dạy và nghiên cứu của Nhà trường trên cơ sở tích cực thu hút các nguồn tài trợ, hỗ trợ.

9- Tăng cường đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ giảng viên cả ở trong và ngoài nước. Khuyến khích giảng viên làm nghiên cứu sinh tại nước ngoài và có chuyên ngành phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường. Đánh giá chất lượng cán bộ, giảng viên gắn với nâng lương và khen thưởng.

10- Triển khai tích cực đánh giá các chương trình đào tạo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, làm tốt công tác đảm bảo giáo dục, thực hiện nghiêm túc kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục sau đánh giá ngoài. Tiếp tục thực hiện quy chế ba công khai.

III. Tổ chức thực hiện

1. Căn cứ vào các nội dung trên, lãnh đạo các đơn vị cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu thi đua sát với tình hình thực tiễn của đơn vị, tổ chức phát động, kiểm tra, sơ, tổng kết các phong trào thi đua nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và đơn vị.

2. Thường trực thi đua, khen thưởng Nhà trường tham mưu cho Hiệu trưởng cụ thể hóa các nội dung trên thành các tiêu chuẩn, tiêu chí thi đua và triển khai thực hiện trong Nhà trường.

3. Cán bộ, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên có trách nhiệm tham gia và thực hiện tốt các nội dung thi đua do Nhà trường phát động./.

 

Nơi nhận:

- Các đơn vị (để t/h);

-Website (đăng tải);

- Lưu VT, TTPC.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

TS. Trần Quang Huy