Sứ mạng và tầm nhìn
22/04/2016 | 1349 lượt xem
SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA NHÀ TRƯỜNG
 
SỨ MẠNG
 
Nhà Trường có sứ mạng là Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và trên đại học với chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý nhằm phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt ở khu vực Miền núi và Trung du Bắc bộ. 
 
TẦM NHÌN
 
Đến  năm 2030, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh là trường Đại học định hướng ứng dụng trong các lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý có uy tín, thương hiệu và chất lượng cao, nhiều mặt ngang tầm với các trường đại học hàng đầu trong cả nước và trong khu vực Đông Nam Á; từng bước tiến tới xây dựng đại học định hướng nghiên cứu.