Thông báo dự kiến kế hoạch đăng ký học kỳ II năm học 2016-2017
17/10/2016 | 7712 lượt xem

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
PHÒNG ĐÀO TẠO
Số: 213/TB-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 14 tháng 10 năm 2016

THÔNG BÁO
Về việc Dự kiến kế hoạch đăng ký học phần kỳ II năm học 2016-2017 các lớp hệ Đại học chính quy K10, K11, K12, K13

 Căn cứ chương trình đào tạo hệ Đại học chính quy, Nhà trường dự kiến kế hoạch đăng ký các học phần tự chọn và các học phần chính thức hệ Đại học chính quy học kỳ II năm học 2016-2017 như sau:

I- Đối với Khóa 10:

1- Từ 7/11 đến 11/11/2016: Sinh viên đăng ký học phần Thực tập tốt nghiệp trên phần mềm IU.

2- Từ tháng 2/2017 sẽ đăng ký Khóa luận và cho đăng ký lấy số lượng để ấn định sau đó đăng ký 6 tín chỉ thay thế khóa luận.

II- Đối với Khóa 11:

1- Từ 17/10 đến 22/10/2016: Nhà trường mở các học phần tự chọn cho Sinh viên ngành Tài chính ngân hàng (05 tín chỉ tự chọn cơ sở ngành) đăng ký trên IU để lấy cơ sở mở lớp, từ đó ấn định các học phần tự chọn chính thức được mở trong học kỳ, yêu cầu tất cả sinh viên vào đăng ký theo chuyên ngành để có kế hoạch mở lớp cụ thể.

2- Từ 24/10 đến 4/11/2016: Căn cứ vào số lượng sinh viên đã đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định các học phần tự chọn được mở (thông báo trên IU) và xây dựng Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2016-2017.

3- Từ 7/11 đến 11/11/2016: Gửi thời khóa biểu dự kiến cho các Khoa phản hồi và phân công giảng viên.

4- Từ 14/11 đến 25/11/2016: Sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

5- Từ 23/11 đến 25/11/2016: Sinh viên các khóa khác đăng ký học ghép vào các lớp mà sĩ số còn cho phép.

6- Từ 28/11 đến 30/11/2016: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

III- Đối với Khóa 12:

1- Từ 24/10 đến 28/10/2016: Nhà trường mở các học phần tự chọn cho Sinh viên các ngành (trừ ngành Luật kinh tế) đăng ký trên IU để lấy cơ sở mở lớp, từ đó ấn định các học phần tự chọn chính thức được mở trong học kỳ, yêu cầu tất cả sinh viên vào đăng ký theo chuyên ngành để có kế hoạch mở lớp cụ thể:

* Ngành Kế toán:

Sinh viên chọn 2 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành.

* Ngành Quản trị Kinh doanh, Quản trị DVDL & Lữ hành, Marketing:

Sinh viên chọn 2 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành, 4 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành chính.

* Ngành Tài chính Ngân hàng:

Sinh viên chọn 2 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành.

* Ngành Kinh tế:

Sinh viên chọn 2 tín chỉ trong phần kiến thức cơ sở ngành.

2- Từ 31/10 đến 11/11/2016: Căn cứ vào số lượng sinh viên đã đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định các học phần tự chọn được mở (thông báo trên IU) và xây dựng Thời khóa biểu dự kiến học kỳ II năm học 2016-2017.

3- Từ 14/11 đến 18/11/2016: Gửi thời khóa biểu dự kiến cho các Khoa phản hồi và phân công giảng viên.

4- Từ 21/11 đến 02/12/2016: Sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

5- Từ 30/11 đến 02/12/2016: Sinh viên các khóa khác đăng ký học ghép vào các lớp mà sĩ số còn cho phép.

6- Từ 5/12 đến 7/12/2016: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

IV- Đối với Khóa 13:

1- Từ 21/11 đến 27/11/2016: Gửi thời khóa biểu dự kiến cho các Khoa phản hồi và phân công giảng viên.

2- Từ 28/11 đến 9/12/2016: Sinh viên đăng ký học phần trên phần mềm IU.

3- Từ 7/12 đến 9/12/2016: Sinh viên các khóa khác đăng ký học ghép vào các lớp mà sĩ số còn cho phép.

4- Từ 12/12 đến 14/12/2016: Căn cứ vào số lượng sinh viên đăng ký trên các lớp học phần, nhà trường quyết định hủy các lớp học phần không đủ sĩ số mở lớp, sinh viên các lớp học phần bị hủy chuyển đăng ký vào các lớp học phần khác đã mở (không được rút các học phần đã đăng ký, chỉ đăng ký thêm).

V- Chú ý:     

Đề nghị Cố vấn học tập hướng dẫn cho sinh viên đăng ký học phần học kỳ II năm học 2016-2017 lưu ý các điều sau:

– Sinh viên xem trước khung chương trình học để nắm được các học phần chính thức và tự chọn trong học kỳ mới.

– Xem kỹ các thông tin về học phần (Tên học phần, mã học phần, số tín chỉ, ngành học…) trước khi đăng ký trên IU.

– Đăng ký học phần đảm bảo đủ số tín chỉ tối thiểu theo quy chế.

– Sinh viên đăng ký học tuân thủ theo kế hoạch trên và cập nhật thông tin đăng ký học thường xuyên trên IU, Nhà trường sẽ không hỗ trợ những trường hợp sinh viên nhờ bạn đăng ký hoặc hủy học phần.

 

Nơi nhận:
-BCN các khoa;
-Cố vấn HT các lớp k10,k11,k12,k13;
– Sinh viên  k10,k11,k12,k13;
– Website;
– Lưu ĐT.

KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

TS. Tạ Thị Thanh Huyền