Thông báo V/v thực hiện tuyên truyền và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2016
27/07/2016 | 913 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ VÀ QTKD
Số: 188 /ĐHKT&QTKD-TTPC
V/v thực hiện tuyên truyền và báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 11 tháng 3 năm 2016

Kính gửi:   – Các Phòng, Khoa, Trung tâm trong toàn trường

– Các tổ chức đoàn thể

Căn cứ Luật phòng chống tham nhũng năm 2005 và Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi năm 2012 và các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thanh tra Chính phủ hướng dẫn công tác phòng, chống tham nhũng;

Căn cứ theo công văn số 184/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Chương trình “Công tác phòng, chống tham nhũng năm học 2016”. Nhà trường đề nghị các đơn vị trong toàn trường triển khai một số công việc như sau:

  1. Tuyên truyền, phổ biến các văn bản về phòng chống tham nhũng

– Lãnh đạo các đơn vị trong toàn trường (các Phòng, Khoa, Trung tâm) tổ chức tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể cán bộ, viên chức trong đơn vị thực hiện các văn bản về phòng, chống tham nhũng (PCTN) hiện hành của Quốc hội, Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và của Nhà trường.

– Phòng Công tác – HSSV (CT-HSSV) phối hợp với Đoàn thanh niên, Hội sinh viên tổ chức phổ biến các văn bản về PCTN tới toàn thể sinh viên trong trường. Hình thức phổ biến do Phòng CT-HSSV xây dựng và đề xuất trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Các văn bản phổ biến bao gồm: Luật Phòng chống tham nhũng năm 2005; Nghị định 120/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dân thi hành một số điều luật PCTN; Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020; Quyết định số 445/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng; Quyết định số 137/2009/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào chương trình giáo dục đào tạo; Kế hoạch triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ V/v đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Công văn số 1710/TTCP-PC ngày 26/7/2013 V/v thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ V/v đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 V/v hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; Thông tư 06/2013/TT-CP ngày 30/9/2013 quy định quy trình giải quyết tố cáo; Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; Công văn số 262/BGDĐT-TTr của Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số 184/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh về Chương trình “Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016”.

  1. Lập các báo cáo

2.1. Các đơn vị trong toàn trường viết báo cáo về công tác PCTN tại đơn vị mình theo yêu cầu của Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh từ tháng 01/2016 đến tháng 3/2016, gồm: Báo cáo hàng tháng từ tháng 01 tới tháng 3/2016 (03 báo cáo); 01 báo cáo Quý I/2016 thực hiện công tác PCTN 03 tháng đầu năm 2016. Các báo cáo hoàn thành và gửi bản in về Ban PCTN của Nhà trường – Phòng Thanh tra Pháp chế kèm theo bản điện tử gửi về hộp thư: maibui1506@tueba.edu.vn  trước 15h00’ ngày 16 /3/2016.

2.2. Từ tháng 3/2016 trở đi, các đơn vị chủ động thực hiện công tác PCTN và lập báo cáo của đơn vị và nộp về Ban PCTN của Nhà trường trước ngày 12 hàng tháng đối với báo cáo tháng; trước ngày 12/3/2016 đối với báo cáo Quý I, trước ngày 12/6/2016 đối với báo cáo 6 tháng, trước ngày 12/9/2016 đối với báo cáo 9 tháng trước ngày 15/12/2016 đối với báo cáo năm.

2.3. Nội dung của báo cáo bám sát theo hướng dẫn tại công văn số 184/CTr-ĐHKT&QTKD-TTPC ngày 10/3/2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh Tế và Quản trị Kinh doanh.

  1. Nhiệm vụ của các đơn vị, cá nhân có liên quan

– Đối với lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm, tổ chức đoàn thể: Triển khai và quán triệt nội dung PCTN tới tất cả cán bộ viên chức, giảng viên của đơn vị và toàn thể sinh viên trong Nhà trường. Thực hiện thường xuyên các nội dung PCTN theo quy định.

– Đối với từng cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên: Nghiên cứu hệ thống các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Bộ GD&ĐT, Đại học Thái Nguyên và Nhà trường để thường xuyên, tự giác tôi luyện bản thân, tích cực đấu tranh phòng và chống tham nhũng ngay tại đơn vị.

Trên đây là toàn bộ công việc cần triển khai về phòng chống tham nhũng trong Nhà trường. Hiệu trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị quán triệt, nghiêm chỉnh thực hiện theo hướng dẫn của công văn này và các văn bản hướng dẫn của cấp trên.

 

 

Nơi nhận:
– BGH (để báo cáo);
– Như kính gửi (t/hiện);
– Đăng tải website;
– Lưu VT, TTPC.

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG BAN PCTN

(đã ký)

TS. Nguyễn Thanh Minh