Lịch tuần 32
31/07/2020 | 757 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 03/08/2020 ĐẾN NGÀY 09/08/2020
(Tuần thứ 32)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/08/2020             
Thứ 3 04/08/2020 8h00 P.họp A Hội đồng thẩm định
thuyết minh "Ý tưởng
khởi nghiệp - TUEBA.STARUP 2020"
Hội đồng theo QĐ Đ/c Kiên Trợ lý KH và nhóm nghiên cứu, Phòng KHCN&HTQT 
14h00 P.họp A Họp triển khai công tác
tổ chức hội nghị
đại biểu bầu thành viên
Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025

Tập thể lãnh đạo Trường (BTV, BGH, Chủ tịch HĐT) và thành viên đương nhiên của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025
Đ/c Thu Phòng HC-TC
Thứ 4 05/08/2020 8h00 Trung tâm Hội nghị ĐHTN Hội nghị đại biểu
bầu thành viên
Hội đồng trường
nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu mời, đại biểu được triệu tập Đ/c Huy Tổ công tác
14h00 P.họp A Tổ chức bảo vệ và
đánh giá luận án tiến sĩ
cấp Cơ sở của
NCS Hoàng Huy Trọng
Hội đồng theo QĐ CTHĐ Phòng Đào tạo
Thứ 5 06/08/2020            
Thứ 6 07/08/2020            
Thứ 7 08/08/2020            
Chủ nhật 09/08/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: Đ/c Đỗ Anh Tài;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 03/08/2020 ĐẾN NGÀY 09/08/2020
(Tuần thứ 32)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 03/08/2020  8h30 P.họp C Họp Khoa (bầu đại biểu tham gia dự hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường Trường ĐH KT&QTKD nhiệm kỳ 2020-2025) Toàn thể CBGV
Khoa QL-LKT
Đ/c Long Khoa QL-LKT
8h00 P.họp A Họp Chi bộ Phòng QT-PV Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Chi bộ
Phòng QT-PV
09h00 Họp Phòng QT-PV Toàn thể CBVC, người lao động Phòng QT-PV Phòng QT-PV
09h00 P.họp B Họp bầu đại biểu tham
dự Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường ĐHKT&QTKD,
nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn thể CBVC, người lao động Phòng Đào tạo Đ/c Linh Phòng Đào tạo
9h00 P.211 Nhà
LV-NC
Họp bầu đại biểu tham
dự Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường ĐHKT&QTKD,
nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn thể CBVC, người lao động Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
9h30 Họp Chi bộ và họp phòng
Phòng KH-TC
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC
14h00 P.họp A Họp bầu đại biểu tham
dự Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường ĐHKT&QTKD,
nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn thể CBVC
Phòng HC-TC
Đ/c Huệ Phòng HC-TC
14h00 P.họp B Họp bầu đại biểu tham
dự Hội nghị bầu thành viên Hội đồng trường ĐHKT&QTKD,
nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn thể CBGV Khoa Ngân hàng - Tài chính Đ/c Thu Khoa NH-TC
Thứ 3 04/08/2020  8h00 P.họp B Họp Khoa QTKD Toàn thể CBGV
Khoa QTKD
Đ/c Hạnh Khoa QTKD
10h00 Họp Chi bộ Khoa QTKD Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD
Thứ 3 04/08/2020  8h30 P.họp C Họp Chi bộ Phòng
CT HSSV
Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng CT HSSV Đ/c Đức Chi bộ Phòng CT HSSV
9h30 Họp Phòng CT HSSV Toàn thể CBVC, người lao động Phòng CT HSSV Phòng
CT HSSV
Thứ 4 05/08/2020            
Thứ 5 06/08/2020            
Thứ 6 07/08/2020            
Thứ 7 08/08/2020            
Chủ nhật 09/08/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh