Lịch tuần 24
08/06/2019 | 1468 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/06/2019 ĐẾN NGÀY 16/06/2019
(Tuần thứ 24)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/6/2019  14h00 Trung tâm
Học liệu
Làm việc với Quỹ đổi mới sáng tạo Vingroup và
Công ty Vintech City
Các đ/c: Đỗ Anh Tài,
Trần Văn Quyết;
Nguyễn Thị Hà,
Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Thu Thủy,
Lê Thị Thanh Thương,
Nguyễn Thu Hà,
Dương Huyền Thương, Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Như Trang
BTC ĐHTN
14h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Công đoàn Trường mở rộng
Ban Chấp hành
 Công đoàn Trường,
Chủ tịch Công đoàn
bộ phận
Đ/c Đức Văn phòng
Công đoàn
15h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành
Công đoàn Trường xét khen thưởng công tác Công đoàn năm học 2018-2019
Ban Chấp hành
 Công đoàn Trường
Đ/c Đức Văn phòng
Công đoàn
Thứ 3 11/6/2019 8h00 P.họp A Vận hành thử hệ thống phòng họp trực tuyến Các đ/c:
Trần Nhuận Kiên,
Bùi Đức Linh,
Nguyễn Văn Hoàng,
Nguyễn Đức Hưng
BTC BTC
08h00 P.204 GK2 Hội nghị CBVC và NLĐ Khoa Kinh tế để lấy thư giới thiệu các nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế
nhiệm kỳ 2019 - 2024
Tổ Công tác (theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 06/6/2019); toàn thể CBVC và NLĐ (hợp đồng từ 01 năm trở lên) của Khoa Kinh tế (không bao gồm nhà giáo kiêm nhiệm là CBVC và NLĐ cơ hữu của đơn vị khác) Tổ
Công
tác
Phòng HC-TC
10h00 P.204 GK2 Hội nghị Liên tịch Chi ủy Khoa và Ban Chủ nhiệm Khoa Kinh tế để lấy phiếu tín nhiệm các nhân sự bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng khoa Kinh tế
nhiệm kỳ 2019 - 2024 
Tổ Công tác (theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 06/6/2019); Chi ủy và Ban Chủ nhiệm
Khoa Kinh tế
Tổ
Công
tác
Phòng HC-TC
Thứ 4 12/6/2019 7h00 (cả ngày) Hội trường UBND TPTN Tập huấn Luật Quốc phòng Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đỗ Anh Tài
BTC BTC
8h00 P.họp A Hội thảo chuyên đề 'The Challenges in MSMEs, Economy, Governance and Leadership: Phillippines and Vietnam Experience' Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại biểu mời; NCS thuộc chương trình liên kết đào tạo tiến sĩ với ĐH Central Philippine; NCS và giảng viên của ĐH Central Philippine; các cá nhân quan tâm
Đ/c Tài Trung tâm HTQT về
ĐT&DH
14h00 P.họp A Họp Hội đồng đánh giá điểm rèn luyện HSSV Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
15h30 P.họp A Họp Hội đồng xét hủy
Hồ sơ cho sinh viên
Theo Quyết định Đ/c Kiên Phòng
CT HSSV
Thứ 5 13/6/2019 08h00 P.họp A Họp triển khai công tác đánh giá, phân loại viên chức quản lý năm học 2018 - 2019 đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Nhà trường Đại diện Ban Chấp hành: Đảng bộ Trường, Công đoàn Trường, Đoàn Thanh niên Trường; Trưởng các đơn vị và các viên chức được đánh giá, phân loại Đ/c Huy Phòng HC-TC;
Các viên chức được đánh giá, phân loại
10h00 P.họp A Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Trường:
- Thảo luận, nhận xét, lấy phiếu tín nhiệm đối với các nhân sự thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ
Phó Trưởng khoa Kinh tế nhiệm kỳ 2019 - 2024;
- Cho ý kiến về việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý năm học 2018 - 2019 đối với Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Nhà trường
Ban chấp hành Đảng bộ Trường; đại diện Tổ công tác (theo Quyết định số 487/QĐ-ĐHKT&QTKD-HCTC ngày 06/6/2019) Đ/c Huy Văn phòng ĐU;
 Phòng HC-TC
14h00 Phòng họp số 2 ĐHTN Họp xét, đề nghị tặng thưởng Huân chương
Độc lập hạng Nhì cho trường Đại học Nông lâm nhân kỷ niệm 50 năm
thành lập trường
Đ/c Trần Quang Huy CTHĐ ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp B Họp Ban bảo vệ và
chăm sóc trẻ em
Theo Quyết định Đ/c Kiên VP Công đoàn, VP ĐTN 
15h30 P.họp B Làm việc với Công ty
Grit Group Holdings - Nhật Bản về trao đổi nội dung đề án hợp tác giữa Nhà trường và Công ty Grit Group Holdings
Công ty
Grit Group Holdings - Nhật Bản, Trung tâm HTQT về ĐT&DH
Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
15h30 P.họp C Họp BCH Đoàn TN Trường BCH Đoàn TN Trường Đ/c Hoàng VP ĐTN
Thứ 6 14/6/2019 9h00 P.họp B Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KHCN cấp Đại học năm 2017: ''Các yếu tố tác động đến xuất khẩu hàng nông sản Việt Nam vào thị trường EU-Cách tiếp cận từ mô hình trọng lực'
Mã số: ĐH2017-TN08-02
Hội đồng theo QĐ,
Chủ nhiệm đề tài và
nhóm nghiên cứu
Đ/c Kiên Phòng KHCN&HTQT
Thứ 7 15/6/2019            
Chủ nhật 16/6/2019            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 10/6/2019 ĐẾN NGÀY 16/6/2019
(Tuần thứ 24)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/6/2019             
Thứ 3 11/6/2019 8h00 P.họp B Họp đánh giá, phân loại CBVC Khoa NH-TC
năm học 2018-2019 
Toàn thể CBGV
 Khoa NH-TC
Đ/c Thu Khoa NH-TC
8h00 P.406 Nhà
LV-NC
Trao Quyết định và hướng dẫn TTTN, đề án môn học kỳ hè K12 Khoa QTKD Theo Quyết định Đ/c Hạnh Khoa QTKD
8h30 P. họp C Họp đánh giá, phân loại CBVC và NLĐ Bộ môn Thống kê KTL Khoa Kinh tế năm học 2018-2019 Toàn thể CBGV và người lao động Bộ môn Thống kê KTL Khoa Kinh tế Đ/c Hảo Bộ môn
Thống kê KTL Khoa Kinh tế
14h00 P.họp A Họp đánh giá, phân loại
viên chức và NLĐ
 Phòng CT HSSV
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBVC và
người lao động
 Phòng CT HSSV
Đ/c Đức Phòng
CT HSSV
Thứ 4 12/6/2019 14h00 P.họp B Họp đánh giá, phân loại
viên chức và NLĐ
 Khoa QL-LKT
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
14h00 P.họp C Họp đánh giá, phân loại
viên chức và NLĐ
 Phòng HC-TC
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBVC và người lao động Phòng HC-TC Đ/c Hợp Phòng HC-TC
Thứ 5 13/6/2019 10h00 P.họp B Họp đánh giá, phân loại viên chức và NLĐ Trung tâm HTQT về ĐT&DH
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBVC và người lao động Trung tâm HTQT về ĐT&DH Đ/c Hằng Trung tâm HTQT về ĐT&DH
13h00 P.họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế kết nạp đảng viên mới Đại biểu mời,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
13h30 Họp triển khai kế hoạch công tác tháng; đánh giá, phân loại CBVC Toàn thể CBGV
 Khoa Kinh tế
14h00 VP Khoa Marketing TM&DL Họp đánh giá, phân loại
viên chức và NLĐ
 Khoa Marketing TM&DL
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa Marketing TM&DL Đ/c Long Khoa Marketing TM&DL
14h00 VP Khoa QTKD Họp đánh giá, phân loại
viên chức và NLĐ
 Khoa QTKD
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBGV và người lao động Khoa QTKD Đ/c Hạnh Khoa QTKD
Thứ 5 13/6/2019 15h30 P.họp A Họp cán bộ chủ chốt của Khoa để đánh giá, phân loại CBVC và người lao động (Trưởng khoa và Phó trưởng khoa) Ban Chi ủy, Ban Chủ nhiệm Khoa, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Trưởng Bộ môn, Phó trưởng Bộ môn phụ trách thuộc Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
16h30 P.họp A Họp Chi ủy Khoa cho ý kiến về viên chức được đánh giá, phân loại Chi ủy Khoa Kinh tế Đ/c Hoàng Anh Khoa Kinh tế
Thứ 6  14/6/2019 8h30 P.họp A Họp đánh giá, phân loại
viên chức và NLĐ
 Phòng KH-TC
năm học 2018 - 2019
Toàn thể CBVC và người lao động Phòng KH-TC Đ/c Huệ Phòng KH-TC
Thứ 7 15/6/2019             
Chủ nhật 16/6/2019            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh