lịch tuần 11
12/03/2017 | 1424 lượt xem

Nhấn vào để tải về file PDF

      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/03/2017 ĐẾN NGÀY 19/03/2017 (Tuần thứ 11)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/03/2017 14h00 P. họp A Hoàn thiện Báo cáo tự đánh giá Cơ sở Đào tạo
sau khi có kết quả thẩm định
Hội đồng tự đánh giá theo QĐ số 1087/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD  Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 3  14/03/2017 8h00
(cả ngày)
P. họp A Xây dựng toán ngân sách Nhà nước năm 2017 Đ/c Trần Quang Huy,
lãnh đạo các Phòng, Khoa, Trung tâm,
các tổ chức Đoàn thể, Viện NCKTX,
chuyên viên Phòng KH-TC
(lịch làm việc theo thông báo
số 195/ĐHKT&QTKD-KHTC
ngày 02/03/2017)
Đ/c Huy Phòng KH-TC
14h00 P họp B Trao giải thưởng tuần 1, Hội thi Olympic
các môn khoa học Mac-Lenin và Tư tưởng
Hồ Chí Minh "Ánh sáng soi đường" năm 2017
Đại biểu mời, BCH Đoàn Thanh niên,
BCH Hội sinh viên, các thí sinh đoạt giải
Đ/c Hoàng VP HSV,
VP ĐTN
Thứ 4  15/03/2017 8h00 P họp B Họp Ban soạn thảo đề án Đào tạo Elearning Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
14h00 P. họp B Họp xét tốt nghiệp lớp TN14V-QTKD,
TN14-QLKT, TN14V-KTTH
Theo Quyết định Chủ tịch
Hội đồng
Phòng Đào tạo
15h30 P. họp B Họp xét công nhận giảng viên hợp đồng
cho các giảng viên tạo nguồn Khoa Kinh tế,
Khoa Ngân hàng - Tài chính
Hội đồng theo Quyết định Đ/c N.T.Minh Phòng HC-TC
Thứ 5 16/03/2017 14h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Công đoàn mở rộng BCH Công đoàn Trường,
chủ tịch Công đoàn bộ phận
Đ/c Đức VP Công đoàn
Thứ 6 17/03/2017 8h00 P. họp A Họp tổng kết công tác lấy ý kiến người học
về hoạt động giảng dạy của giảng viên,
học kỳ 1, năm học 2016 - 2017
Ban chỉ đạo theo QĐ số 1101/QĐ-ĐHKT&QTKD-KT&ĐBCLGD
ngày 03/11/2016
Đ/c Huy Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 7 18/03/2017 8h00 Khoa
Quốc tế - ĐHTN
- Triển lãm giáo dục Việt Nam – Đài Loan 2017
(giới thiệu học bổng Đài Loan)
- Giới thiệu chương trình tuyển sinh năm 2017
cho các Trường THPT tại Thái Nguyên
Đ/c Đỗ Anh Tài;
đại diện lãnh đạo và chuyên viên
Văn phòng tuyển sinh,
Phòng KHCN&HTQT;
các cán bộ, giảng viên và sinh viên quan tâm
Đ/c Đ.K.Vui Ban HTQT
Chủ nhật 19/03/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đặng Văn Minh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

(Đã ký)


TS. Nguyễn Quang Hợp
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN        
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD        
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/03/2017 ĐẾN NGÀY 19/03/2017 (Tuần thứ 11)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/03/2017            
Thứ 3  14/03/2017 7h30
(cả ngày)
VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp rà soát minh chứng đánh giá chương trình
đào tạo Quản trị Marketing
Thành viên theo quyết định trong
các nhóm thuộc chương trình đánh giá
chương trình đào tạo Quản trị Marketing 
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
9h00 P. họp B Họp quản lý lưu học sinh Trung Quốc Đại diện Phòng KHCN&HTQT,
đại diện Phòng Đào tạo,
BCN Khoa Kinh tế,
cố vấn học tập,
ban cán sự lớp K12 Kinh tế 1
và sinh viên được triệu tập
Đ/c
Lan Anh
Khoa Kinh tế
Thứ 4 15/03/2017 8h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Chi bộ
Khoa Kinh tế
9h00 P. họp A Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế Đ/c
Hoàng Anh
Khoa Kinh tế
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Kế toán Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán Đ/c Tuấn Chi bộ
Khoa Kế toán
14h00 VP Viện NCKTX Họp Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKTX Đ/c Thiện Chi bộ Viện NCKTX
15h30 P. họp A Họp Khoa Kế toán Toàn thể CBGV Khoa Kế toán Đ/c Tuấn Khoa Kế toán
Thứ 5 16/03/2017 8h00 P. họp A Bảo vệ chuyên đề của NCS:
Trần Lệ Thị Bích Hồng, Hỗ Lương Xinh
Hội đồng theo Quyết định, BCN Khoa,
lãnh đạo các bộ môn Khoa Kinh tế,
các NCS, TS và các đồng chí quan tâm
Chủ tịch
Hội đồng
Trợ lý đào tạo,
NCS
8h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Chi bộ
Phòng QT-PV
9h00 P. họp B Họp Phòng Quản trị - Phục vụ Toàn thể CBVC Phòng QT-PV Đ/c
Việt Anh
Phòng QT-PV
14h00 P. họp B Họp Chi bộ Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QL-LKT Đ/c Long Chi bộ
Khoa QL-LKT
15h00 P. họp B Họp Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
Thứ 6 17/03/2017 8h00 P. họp B Họp Chi bộ Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Thu Chi bộ
Khoa NH-TC
9h00 P. họp B Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa NH-TC Đ/c Thu VP
Khoa NH-TC
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QTKD Đ/c Huệ VP
Khoa QTKD
14h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Chi bộ
Phòng KH-TC
14h30 P. họp A Họp Khoa Quản trị Kinh doanh Toàn thể CBGV Khoa Quản trị Kinh doanh Đ/c Hạnh VP
Khoa QTKD
15h00 P. họp B Họp Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể CBVC Phòng KH-TC Đ/c Trinh Phòng KH-TC
Thứ 7 18/03/2017            
Chủ nhật 19/03/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC


(Đã ký)

TS. Nguyễn Quang Hợp