Lịch tuần 07
08/02/2020 | 1293 lượt xem
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 10/02/2020 ĐẾN NGÀY 16/02/2020
(Tuần thứ 07)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/02/2020  13h30 P.họp A Đại hội điểm Chi bộ
Khoa Quản lý - Luật Kinh tế
Đ/c Đỗ Anh Tài,
các Bí thư Chi bộ,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QL-LKT
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ
Khoa QL-LKT
Thứ 3 11/02/2020 8h00 P.họp A Đại hội Chi bộ
Phòng Quản trị - Phục vụ
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng QT-PV
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ
Phòng QT-PV
13h30 P.số 1 ĐHTN Hội nghị triển khai công tác tuyển sinh và đào tạo
năm 2020
Các đ/c:
Trần Quang Huy,
Đinh Hồng Linh,
Trần Đình Chúc
ĐHTN ĐHTN
14h00 P.họp A Đại hội Chi bộ
Phòng KT&ĐBCLGD
Đ/c Ngô Thị Tân Hương,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ Phòng KT&ĐBCLGD
Thứ 4 12/02/2020 8h00 P.họp A Đại hội Chi bộ
Phòng KHCN&HTQT
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ Phòng KHCN&HTQT
8h00 P.họp B Họp Ban chỉ đạo rà soát, điều chỉnh chuẩn đầu ra và rà soát, cập nhật, đổi mới các CTĐT hệ đại học
chính quy 
Theo Quyết định Đ/c Huy Phòng Đào tạo
14h00 P.họp A Đại hội Chi bộ
Phòng KH-TC
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ
Phòng KH-TC
14h00 P.họp B Họp Ban Chấp hành
Công đoàn mở rộng
Ban Chấp hành
Công đoàn Trường,
Chủ tịch các Công đoàn bộ phận
Đ/c Đức VP Công đoàn
Thứ 5 13/02/2020 8h00 P.họp A Đại hội Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH Đ/c Trần Nhuận Kiên,
toàn thể đảng viên Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ Trung tâm Đào tạo theo NCXH
8h00 P.họp B Họp Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường:
- Điều chỉnh kế hoạch
giảng dạy học kỳ 2 năm học 2019 -2020 hệ ĐHCQ (K14, K15, K16),
- Điều chuyển Khoa quản lý CTĐT Thương mại quốc tế
Hội đồng Khoa học và Đào tạo Nhà trường Đ/c Huy Phòng Đào tạo
Thứ 5 13/02/2020 14h00 P.số 1 ĐHTN Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019, triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 Các đ/c:
Đinh Hồng Linh,
Trần Đình Chúc
Bộ GD&ĐT ĐHTN
14h00 P.họp A Đại hội Chi bộ
Khoa NH-TC
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ
Khoa NH-TC
Thứ 6 14/02/2020 8h00 P.họp A Đại hội Chi bộ
Phòng HC-TC
Đ/c Trần Quang Huy,
toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ
Phòng HC-TC
13h30 P.họp A Đại hội Chi bộ
Khoa KHCB
Đ/c Đỗ Anh Tài,
toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB
Đoàn
Chủ tịch
Chi bộ
Khoa KHCB
Thứ 7 15/02/2020            
Chủ nhật 16/02/2020            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Trần Nhuận Kiên;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh
             
      ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN      
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD      
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA CÁC ĐƠN VỊ TỪ NGÀY 10/02/2020 ĐẾN NGÀY 16/02/2020
(Tuần thứ 07)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 10/02/2020  8h00 P.họp A Họp Chi bộ mở rộng
Khoa QL-LKT
Toàn thể đảng viên, CBGV Khoa QL-LKT Đ/c Long Khoa QL-LKT
08h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Trần Quang Huy, toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Linh Chi bộ
Phòng Đào tạo
09h30 Họp Phòng Đào tạo Toàn thể CBVC
Phòng Đào tạo
Phòng Đào tạo
Thứ 3 11/02/2020 15h00 Văn phòng Viện NCKT Xanh Họp Chi bộ Viện NCKT Xanh Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKT Xanh Đ/c Quang Chi bộ Viện NCKT Xanh
Thứ 4 12/02/2020 14h00 VPK Kinh tế Họp HĐKH-ĐT Khoa về rà soát và điều chỉnh CTĐT năm 2020 Hội đồng Khoa học -
Đào tạo Khoa Kinh tế
Đ/c Hoàng Anh Các đ/c:
Vân, Dung
Thứ 5 13/02/2020            
Thứ 6 14/02/2020            
Thứ 7 15/02/2020            
Chủ nhật 16/02/2020            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
        TL. HIỆU TRƯỞNG
KT.TRƯỞNG PHÒNG HC-TC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG


(Đã ký)


ThS. Bùi Đức Linh