Lịch Tuần 07
11/02/2017 | 1243 lượt xem

Nhấn để tải về bản PDF

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017 (Tuần thứ 07)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/02/2017            
Thứ 3  14/02/2017 8h00 P. họp B Họp Ban Kiểm kê Tài sản Ban kiểm kê Đ/c N.T.Minh Phòng QT-PV, phòng KH-TC
14h00 P. họp số 1
ĐHTN
Thẩm định dự toán ngân sách nhà nước
năm 2017 của Trường ĐHKT&QTKD
Đ/c Trần Quang Huy,
đdlđ các phòng: Phòng HC-TC,
Phòng QT-PV, Phòng KH-TC,
Phòng CT HSSV, Phòng Đào tạo,
Phòng TT-PC, Phòng KT&ĐBCLGD,
Phòng KHCN&HTQT, Trung tâm TT-TV
GS.TS
Đ.K Vui
Ban KHTC
16h30 P. họp A
Họp xác định nhu cầu, chủ trương 
và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Hiệu trưởng
Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Ban Giám hiệu, Chủ tịch Hội đồng trường
Đ/c Thiện Vp Đảng ủy
Thứ 4  15/02/2017 14h00 P. họp A Họp Ban Chấp hành Đoàn thanh niên,
Hội sinh viên
Ban Chấp hành Đoàn thanh niên,
Hội sinh viên
Đ/c Hoàng VP ĐTN, HSV
14h00 P. họp B Họp UBKT Đảng ủy UBKT Đảng ủy Đ/c Hương UBKT Đảng ủy
Thứ 5 16/02/2017 9h30 P. họp số 3
ĐHTN
Tham dự buổi giới thiệu học bổng Chính phủ Úc Đ/c Đỗ Anh Tài, đại diện lãnh đạo
và chuyên viên Phòng KHCN&HTQT
ĐHTN ĐHTN
Thứ 6 17/02/2017            
Thứ 7 18/02/2017            
Chủ nhật 19/02/2017            
Ghi chú: - Trực tiếp dân: đ/c Đặng Văn Minh;
- Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
       

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh

             
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
       
LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA NHÀ TRƯỜNG TỪ NGÀY 13/02/2017 ĐẾN NGÀY 19/02/2017 (Tuần thứ 07)
Thứ, ngày T. gian Địa điểm Nội dung Thành phần Chủ trì Chuẩn bị
Thứ 2 13/02/2017 10h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng KH-TC Đ/c Trinh Chi bộ
Phòng KH-TC
10h30 P. họp B Họp Phòng Kế hoạch - Tài chính Toàn thể CBVC Phòng KH-TC Đ/c Trinh Chi bộ
Phòng KH-TC
13h30 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Quản trị Kinh doanh  Toàn thể đảng viên Khoa QTKD Đ/c Huệ VP Khoa
QTKD
13h30 VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp Chi bộ Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể đảng viên Chi bộ
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
14h00 VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp Khoa Marketing, TM&DL Toàn thể CBGV Khoa Marketing, TM&DL Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
14h30 P. họp A Triển khai công tác chuyên môn đầu xuân
Khoa Quản trị Kinh doanh
Toàn thể CBGV Khoa QTKD Đ/c Hạnh VP Khoa
QTKD
15h00 VP Khoa Marketing,
TM&DL
Họp Hội đồng Khoa học
Khoa Marketing, TM&DL
Hội đồng Khoa học
Khoa Marketing, TM&DL
Đ/c Gấm VP Khoa Marketing,
TM&DL
Thứ 3  14/02/2017 8h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Kế toán Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kế toán Đ/c Tuấn VP Khoa
Kế toán
9h30 P. họp A Họp Khoa Kế toán Toàn thể CBGV Khoa Kế toán Đ/c Tuấn VP Khoa
Kế toán
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa NH-TC Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa NH-TC Đ/c Thu VP Khoa
NH-TC
15h00 P. họp A Họp Khoa Ngân hàng - Tài chính Toàn thể CBGV Khoa NH-TC Đ/c Thu VP Khoa
NH-TC
Thứ 4 15/02/2017 14h00 VP Khoa Kinh tế Họp Ban Chi ủy Khoa Kinh tế Ban Chi ủy Khoa Kinh tế Đ/c H.Anh VP Khoa
Kinh tế
15h00 VP Khoa Kinh tế Họp Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Hội đồng Khoa học Khoa Kinh tế Đ/c H.Anh VP Khoa
Kinh tế
Thứ 5 16/02/2017 8h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa Kinh tế Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế Đ/c H.Anh VP Khoa
Kinh tế
9h00 P. họp A Họp Khoa Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa Kinh tế Đ/c H.Anh VP Khoa
Kinh tế
14h00 P. họp A Họp Ban chi ủy Khoa KHCB Ban Chi ủy Khoa KHCB Đ/c
Tân Hương
Chi ủy Khoa KHCB
14h00 P. họp B Họp Chi bộ Khoa QL-LKT Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa QL-LKT Đ/c Long Chi bộ Khoa
QL-LKT
14h00 VP Viện NCKTX Họp Chi bộ Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh Toàn thể đảng viên Chi bộ Viện NCKTX Đ/c Thiện Phòng Tổng hợp VNCKTX
14h30 VP Viện NCKTX Họp Viện Nghiên cứu Kinh tế Xanh Toàn thể cán bộ cơ hữu, cán bộ kiêm nhiệm
và đại biểu mời
Đ/c Thiện Phòng Tổng hợp VNCKTX
15h00 P. họp A Họp Chi bộ Khoa KHCB Toàn thể đảng viên Chi bộ Khoa KHCB Đ/c
Tân Hương
Chi bộ Khoa KHCB
15h00 P. họp B Họp Khoa Quản lý - Luật Kinh tế Toàn thể CBGV Khoa QL-LKT Đ/c Long Chi bộ Khoa
QL-LKT
Thứ 6 17/02/2017 8h00 P. họp B Họp Chi bộ Phòng Đào tạo Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng Đào tạo Đ/c Kiên Phòng Đào tạo
14h00 P. họp A Họp Chi bộ Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể đảng viên Chi bộ Phòng HC-TC Đ/c Linh Chi bộ
Phòng HC-TC
15h00 P. họp A Họp Phòng Hành chính - Tổ chức Toàn thể CBVC Phòng HC-TC Đ/c Thủy Chi bộ
Phòng HC-TC
Thứ 7 18/02/2017            
Chủ nhật 19/02/2017            
Ghi chú: - Các đơn vị đăng ký lịch tuần trước 10h00 Thứ 6 hàng tuần;
- Các cuộc họp đột xuất Nhà trường sẽ thông báo sau.
       

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

ThS. Bùi Đức Linh