Trang thông tin luận án tiến sỹ Lý Văn Toàn
12/09/2017 | 888 lượt xem

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ

 Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 62.62.01.15

Họ và tên NCS: Lý Văn Toàn

Người hướng dẫn khoa học:

1. TS Ngô Xuân Hoàng

2.     TS Phí Văn Kỷ

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

- Những đóng góp về lý luận và học thuật

Luận án đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về nông thôn mới và việc huy động vốn để xây dựng nông thôn mới, phân tích mối quan hệ giữa huy động vốn với xây dựng và phát triển nông thôn mới, từ đó luận án đưa ra cách nhìn toàn diện về việc xây dựng nông thôn mới và huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới.

- Những đóng góp về thực tiễn

Luận án đã tổng hợp kinh nghiệm trong và ngoài nước về nông thôn mới và việc huy động vốn để xây dựng nông thôn mới, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho việc huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thái Nguyên.

Luận án đã chỉ ra vốn và huy động vốn là yếu tố vô cùng quan trọng cho việc xây dựng nông thôn mới nói chung và trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên nói riêng.

Luận án đưa ra một số giải pháp về huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới với điều kiện cụ thể của tỉnh Thái Nguyên. 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Kết quả nghiên cứu của luận án có thể sử dụng trong  các cơ quan quản lý trong tỉnh Thái Nguyên, cũng như các tỉnh khác tương đồng khi xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Luận án cũng là tài liệu tham khảo của giảng viên và sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt là ngành Kinh tế và Phát triển Nông thôn trong nghiên cứu và học tập. Luận án là tài liệu tham khảo cho các cấp chính quyền, đặc biệt là chính quyền xã, thôn liên quan đến xây dựng nông thôn mới để đề xuất chính sách phù hợp với địa phương nhằm đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Luận án chưa đánh giá được cụ thể, tổng giá trị bằng tiền của từng loại vốn cho việc hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trong tương lai gần, bởi xây dựng nông thôn mới có những tiêu chí không thể lượng hoá được.

Luận án chưa đánh giá được ảnh hưởng của ý thức, cũng như nhận thức của người dân, doanh nghiệp đối với việc huy động vốn cho xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title: “Raising capital for building new rural areas in Thai Nguyen province”

Major: Agricultural economics. Code: 62.62.01.15

PhD. candidate: Ly Van Toan

Scientific supervisors:

1. Ngo Xuan Hoang, PhD. College of Economic and Technical colleges, Thai Nguyen University

2. Phi Van Ky, PhD.

Training institution: Thai Nguyen University of Economics and Business Administration - Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Academic and theoretical contribution

The dissertation has codified the basic theoretical issues of new rural areas and raising funds to build these, analyzed the relationship between raising capital for construction and new rural development. Thereby the dissertation offers a comprehensive view of raising funds and constructing new rural areas.

- Practical contribution

The dissertation summarizes the domestic and abroad experiences for new rural and raising funds to build a new countryside, from which draw lessons for raising funds to build new rural areas in Thai Nguyen.

The dissertation points out that capital and raising capital are extremely important factors for building new rural areas.

The dissertation offers some solutions to raise funds for building new rural areas with the specific conditions of Thai Nguyen province.

 

APPLICATION AND RECOMMENDATIONS

FOR FUTHER STUDIES

- Application

The dissertation’s results can be used by Thai Nguyen province’s policy makers, as well as other provinces in developing mechanisms and policies to mobilize capital for new rural areas. Those can also be used as the reference of the ecomomic faculties, especially in the field of Economics and Rural Development. The results supply references for all levels of government, especially the commune and village authorities involved in new rural development, to propose suitable local policies accelerating the process of new rural development.

- Recommendations for further studies

The dissertation has not fully analyzed the monetary value of each type of capital for completing Thai Nguyen’s new rural areas construction in the near future, because building new rural areas with the criteria can not be quantified.

The dissertation has not assessed the impact of consciousness, as well as the awareness of citizens and businesses in raising funds for the construction of new rural localities.

Nhấn vào để tải file chi tiết