Trang thông tin luận án tiến sĩ Nguyễn Duy Hà
25/09/2017 | 1313 lượt xem

TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Tên đề tài luận án tiến sĩ: Sinh kế của các hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp. Mã số: 62.62.01.15

Họ và tên NCS: Nguyễn Duy Hà

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS. Đỗ Anh Tài

2. TS. Trần Văn Túy

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên.

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

-  Những đóng góp về lý luận và học thuật

Luận án hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về sinh kế, phân tích mối quan hệ giữa sinh kế và phát triển rừng bền vững. Từ đó luận án đưa ra cách nhìn toàn diện về sinh kế của các hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững.

Luận án luận giải rõ ràng hơn các khái niệm về sinh kế, hộ nông dân, sinh kế hộ nông dân, phát triển bền vững, làm rõ nội dung của phát triển rừng bền vững, các tiêu chí đo lường đánh giá phát triển rừng bền vững; làm rõ mối quan hệ giữa sinh kế và phát triển bền vững, các yếu tố tác động đến sinh kế. Luận án cũng đưa ra khái niệm mới về phát triển rừng bền vững, chỉ ra ba quan hệ chính trong mối quan hệ giữa sinh kế và phát triển rừng bền vững.

- Những đóng góp về thực tiễn

 Luận án chỉ rõ năm nguồn lực sinh kế của các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu và mối quan hệ giữa các nguồn lực sinh kế này với phát triển rừng bền vững qua bài toán quy hoạch tuyến tính đa mục tiêu.

Luận án đề xuất năm nhóm giải pháp nhằm cải thiện sinh kế cho hộ nông dân gắn với phát triển rừng bền vững tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên.

 

KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN

Những kết quả nghiên cứu của luận án áp dụng trong các cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt là các cơ quan quản lý nhà nước tỉnh Thái Nguyên, huyện Định Hóa và các huyện khác trong tỉnh trong việc ban hành các chính sách gắn với sinh kế của hộ nông dân nhằm phát triển rừng bền vững.

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong các viện, các trường cho cán bộ giảng dạy và sinh viên để học tập và nghiên cứu, là tài liệu giúp chính quyền các xã trên địa bàn nghiên cứu tham khảo để phát triển các hoạt động sinh kế nhằm góp phần phát triển rừng bền vững.

NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

- Tác động của các dự án cải thiện sinh kế cho hộ nông dân trên địa bàn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên tới phát triển rừng bền vững.

- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên gắn với phát triển rừng bền vững.

- Hoàn thiện chính sách quản lý rừng hướng tới phát triển rừng bền vững tại các huyện miền núi tỉnh Thái Nguyên, nghiên cứu điểm tại huyện Định Hóa.

 

INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

 

Research title: “The farmers’ livelihoods linked with the sustainable forest development in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province”

Speciality: Agricultural economics. Code: 62.62.01.15

Full name of PhD. Candidate: Nguyen Duy Ha

Scientific supervisors:

1. Assoc. Prof. Do Anh Tai, PhD

2. Tran Van Tuy, PhD

Training institution: TNU - University of Economics and Business Administration.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

- Academic and theoretical contribution

The dissertation systematizes the basic theoretical issues of livelihood, analyzes the relationship between livelihoods and sustainable forest development. The dissertation thus provides a holistic view of the livelihoods of farmer households, linking with sustainable forest development.

The dissertation further clarifies the concepts of livelihoods, farmer households, farmer livelihoods and sustainable development. These also clarifies of the content of sustainable forest development, criteria for measuring and evaluating forest development. The results then suggest the relationship between livelihoods and sustainable development, showing factors which affect livelihoods; Go further, disertation’s results introduce a new concept of sustainable forest development, indicating three main relationships between livelihoods and sustainable forest development.

- Practical contribution

The dissertation identifies five livelihood resouces of farmer households in the studied area and the relationship between these livelihood resouces and sustainable development through multi-objective linear programming.

The dissertation proposes five groups of solutions to improve the farmer livelihoods associated with  sustainable forest development in Dinh Hoa District, Thai Nguyen province.

APPLICATION FEASIBILITY AND RECOMMENDATIONS

 FOR FUTHER STUDIES

* Application  

The results of the dissertation can be used in State management Agencies, especially with Thai Nguyen provincal authorities to have good policies linked with farmer households to perform the sustainable forest development. These results also can be used as the references for Institutes, Universities, lecturers and students as well as for the authorities to do sustainable forest development activities.

* Recommendation for further studies

- The impacts of livelihood improvement projects for farmer households in  Dinh Hoa district, Thai Nguyeen provice with sustainable forest development.

- Vocational training for rural workers of Dinh Hoa district, Thai Nguyen province linked with sustainable forest development.

 - Improving the forest management policies towards sustainable forest development in Dinh Hoa district, Thai Nguyen province, studying points at Dinh Hoa.

Nhấn để tải file chi tiết