Thông tin nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học 2015 TS. Phạm Thị Nga
24/10/2017 | 1680 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

 

1.   Tên đề tài: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên”

2.   Mã số: ĐH 2015-TN08- 08

3.   Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4.   Chủ nhiệm đề tài: Phạm Thị Nga

5.   Quyết định thành lập Hội đồng: Số 964/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế &QTKD

6.   Thời gian nghiệm thu: 9h00, thứ hai - ngày 30 tháng 10 năm 2017

7.   Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: 'Chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên'

- Mã số: ĐH2015 - TN08 - 08

- Chủ nhiệm: TS. Phạm Thị Nga

- Cơ quan chủ trì: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh - ĐHTN

- Thời gian thực hiện: từ tháng  09 năm 2015 đến tháng  9 năm 2017

2. Mục tiêu

Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về CDCCKT ngành trong mối quan hệ với yêu cầu PTBV, trên cơ sở đó phân tích thực trạng và đánh giá tính bền vững của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014. Từ đó đề xuất hệ thống giải pháp thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2015 - 2020 và có tính đến năm 2030.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài sau khi hoàn thành, có thể có một số đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn sau:

- Trên cơ sở phân tích lý luận và kinh nghiệm CDCCKT ngành của một số nước trên thế giới và một số tỉnh thành ở Việt Nam, đề tài đã tổng kết, rút ra những bài học có thể áp dụng đối với tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết trên cơ sở phân tích cả những mặt làm được và những vấn đề còn tồn tại, trên cơ sở đó tỉnh Thái Nguyên có thể tiếp thu, rút kinh nghiệm với tư cách là tỉnh đi sau để có thể tận dụng tối đa lợi thế, giảm thiểu bất lợi thế nhằm thực hiện tốt mục tiêu CDCCKT nói chung và CCKT ngành nói riêng theo hướng PTBV.

Dựa trên phân tích tiềm năng, lợi thế của tỉnh Thái Nguyên, đề tài đã tập trung phân tích thực trạng CDCCKT ngành theo hướng PTBV trên ba phương diện kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thông qua đó đánh giá những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, từ đó luận giải nguyên nhân của những mặt tồn tại hạn chế nói trên;

- Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm thúc đấy quá trình CDCCKT ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng PTBV gắn với mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

Với kết quả trên, tác giả hy vọng sẽ đóng góp một phần nhỏ nhằm làm rõ cơ sở lý thuyết và thực tiễn về CDCCKT ngành theo hướng PTBV đối với một tỉnh cụ thể là tỉnh Thái Nguyên.

4. Kết quả nghiên cứu

- Trên cơ sở phân tích lý luận và kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành của một số nước trên thế giới và một số tỉnh thành ở Việt Nam, đề tài đã tổng kết, rút ra những bài học có thể áp dụng đối với tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn trước mắt và lâu dài. Những bài học kinh nghiệm được đúc kết trên cơ sở phân tích cả những mặt làm được và những vấn đề còn tồn tại, từ đó tỉnh Thái Nguyên có thể tiếp thu, rút kinh nghiệm với tư cách là tỉnh đi sau để có thể tận dụng tối đa lợi thế, giảm thiểu bất lợi thế nhằm thực hiện tốt mục tiêu CDCCKT nói chung và CCKT ngành nói riêng theo hướng PTBV.

- Phân tích thực trạng CDCCKT ngành theo hướng PTBV trên ba phương diện kinh tế, xã hội, môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, thông qua đó đánh giá những mặt làm được và những tồn tại, hạn chế, từ đó luận giải nguyên nhân của những mặt tồn tại hạn chế nói trên;

- Đề xuất hệ thống giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình CDCCKT ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng PTBV gắn với mục tiêu phấn đấu đưa tỉnh Thái Nguyên trở thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020.

5. Sản phẩm

Bài báo đăng tạp chí trong nước: 05 bài báo

1. Phạm Thị Nga (11/2015) 'Tác động của bối cảnh quốc tế tới chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên', Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 141(11), tr.63 - tr.68.

2. Phạm Thị Nga (12/2016), Đánh giá tính bền vững về mặt kinh tế của quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 - 2014, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 12 (463), tr. 67 – tr.73.

3. Phạm Thị Nga (7/2017), “Thực trạng và nguyên nhân thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 – 2015: Nghiên cứu trường hợp tập đoàn Samsung”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, (498), tr.64-tr.66.

 4. Phạm Thị Nga (8/2017), “Thực trạng chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên theo hướng phát triển bền vững”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, (500),tr.29-tr.31.

5. Phạm Thị Thu Hường, Phạm Thị Nga (8/2017), “Cải thiện chỉ số đào tạo lao động nhằm nâng cao năng lực cạnh canh của tỉnh Phú Thọ”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, (500), tr.20-tr.22.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

+ Khả năng áp dụng về khoa học & công nghệ: Phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, công tác đào tạo đại học, sau đại học tại Đại học Thái Nguyên. Làm tài liệu tham khảo cho các NCS, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các doanh nghiệp quan tâm tới vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

+ Khả năng áp dụng thực tế: Có thể làm cơ sở cho các nhà nghiên cứu trong việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ngành theo hướng phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và một số tỉnh lân cận có điều kiện tương đồng.

 + Kết quả nâng cao tiềm lực khoa học: Bổ sung thêm một tài liệu tham khảo cho thư viện khoa học của Khoa và nhà trường.

Tổ chức chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày......tháng......năm 2017

Chủ nhiệm đề tài

 

 

TS. Phạm Thị Nga

THAI NGUYEN UNIVERSITY

UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS ADMINISTRATION

 

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

- Project title: 'The transition of sectoral economic structure towards sustainable development in Thai nguyen province'

            - Code number: DH 2015 - TN08 - 08

            - Coordinator: Pham Thi Nga Ph.D

            - Implementing institution: University of Economics and Business Administration – Thai Nguyen University

            - Duration: from 09/2015 to 09/2017

2. Objective(s):

               Clarify the basic theoretical issues about CDCCKT industry in relation to sustainable development requirements, based on that analysis of the situation and assess the sustainability of the process of economic restructuring towards sustainable development sector firmly Thai Nguyen province for the period 2006 - 2014. Since then the system proposed measures to promote economic restructuring in the sector towards sustainable development in the province of Thai Nguyen period from 2015 to 2020 and taking into account 2030.
3. Creativeness and innovativeness: Topics after completion, there may be some new theoretical and practical contributions:

               - Based on theoretical analysis and experience in economic sector restructuring of some countries in the world and some provinces in Vietnam, the topic has summarized and drawn lessons that can apply to with Thai Nguyen province in the immediate and long term. The lessons learned are based on the analysis of both the achievements and the problems still exist, on that basis Thai Nguyen can absorb, learn from experience as the next province to have. To make full use of advantages, minimize disadvantages in order to well achieve the objective of economic restructuring in general and the economic structure of the sector in particular towards sustainable development.

- Based on the analysis of the potential and advantages of Thai Nguyen province, the topic has focused on analyzing the situation of economic sector restructuring in the direction of sustainable development on three aspects: economic, social and environmental. in Thai Nguyen province, through which the achievements and the shortcomings, the reasons for the limitations mentioned above;

               - Proposing a system of solutions to promote the process of economic restructuring in Thai Nguyen province along the direction of sustainable development, with the aim of turning Thai Nguyen province into an industrial province before 2020.

With the above results, the author hopes to contribute a small part to clarify the theoretical and practical basis for the restructuring of the sectoral structure towards sustainable development for a specific province, Thai Nguyen province.

4. Research results:

- On the basis of theoretical analysis and experience economic restructuring of the sector in the world some countries and some provinces in Vietnam, summarized topics, draw the lessons that can be applied Thai Nguyen province in the short term and long term. These lessons are drawn on the basis of analysis of both the present and the problems do exist, from Thai Nguyen province that can absorb, learn from experience as the province goes back to be able to take the most of the advantages and minimize any possible advantage in order to implement the general objective and CCKT CDCCKT particular sector towards sustainable development.

   - Analysis of the current situation in the direction of sustainable development sector CDCCKT on three aspects of economy, society and environment in the province of Thai Nguyen, through which evaluation of the achievements and shortcomings and limitations, thereby commentary the cause of the aforementioned limitations exist;

   - Recommended system solutions to accelerate the process of industry CDCCKT Thai Nguyen province in the direction of sustainable development objectives associated with Thai Nguyen striving to become an industrial province by 2020.

5. Research products

 Article published in domestic journals: 05 articles

               1.Pham Thi Nga (November, 2015), 'The impact of the international context to the economic restructuring of the sector towards sustainable development of Thai Nguyen province', Journal of Science & Technology, Volume 141, No11, TNU, p.63-68.

 2. Pham Thi Nga (December, 2016), “Assessing the economic sustainability of the enonomic sector restructuring process in Thai Nguyen in the 2006-2014 period,”, Economic Studies, No12(463), p.67-73.
3. Pham Thi Nga (July, 2017), “Situation and causes of attraction of foreign direct investment (FDI) in Thai Nguyen province in the period of 2006 - 2015: Case study of Samsung Group”, Journal of Asia – Pacific economic review, No.498, p.64-66.
4. Pham Thi Nga (August, 2017), 'Assessing the economic sustainability of the economic restructuring in Thai Nguyen during 2006 - 2014', Journal of Asia – Pacific economic, No.500, p.29-31.
5. Pham Thi Thu Huong, Pham Thi Nga (August, 2017), “Improvement of labor training index to improve the competitiveness of Phu Tho province”, Journal of Asia – Pacific economic review, No.500, p.20-22.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

  + Ability to apply science & technology: Serve for scientific research, the training of undergraduate, postgraduate at the University of Thai Nguyen. Making reference to the NCS, scientists, managers, businesses interested in issues of economic restructuring in the sector towards sustainable development in the province of Thai Nguyen.

               + Ability to apply practical: It can serve as a basis for researchers in developing and improving the system of policies to promote economic restructuring in the sector towards sustainable development in the province of Thai Nguyen and several neighboring provinces with similar conditions.

               + Improving the scientific potential: Adding a reference to the scientific library of the Faculty and the school.