Thông tin nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ cấp đại học 2015 Th.S Hoàng Thị Huệ
24/10/2017 | 1691 lượt xem

THÔNG TIN NGHIỆM THU ĐỀ TÀI

KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP ĐẠI HỌC 2015

 

1.    Tên đề tài: “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam

2.    Mã số: ĐH 2015-TN08-06

3.    Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại học Thái Nguyên

4.    Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hoàng Thị Huệ

5.    Quyết định thành lập Hội đồng: Số 964/QĐ-ĐHKT&QTKD-KHCN ngày 05 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế &QTKD

6.    Thời gian nghiệm thu: 7h30, thứ 2 – ngày 30 tháng 10 năm 2017

7.    Địa điểm nghiệm thu: Phòng họp A – Trường ĐH Kinh tế & QTKD, ĐHTN

Trân trọng kính mời các giảng viên, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.

 

THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

1. Thông tin chung

- Tên đề tài: Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn khu vực vùng núi phía Bắc Việt Nam

- Mã số: ĐH 2015-TN08-06

- Chủ nhiệm đề tài: Th.S Hoàng Thị Huệ

- Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Kinh tế & QTKD - Đại  học Thái Nguyên

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2015-tháng 9/2017

2. Mục tiêu

a. Mục tiêu chung:

Mục tiêu chung của đề tài là đánh giá thực trạng XKLĐ của các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc, từ đó đề ra các chiến lược, giải pháp mang ý nghĩa thực tiễn giúp cho các địa phương trong khu vực có những biện pháp, mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động XKLĐ ở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

b. Mục tiêu cụ thể:

- Tìm hiểu tình hình XKLĐ của Việt Nam, kinh nghiệm XKLĐ của một số địa phương và các nước trong khu vực.

- Đánh giá thực trạng XKLĐ của các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian qua.

- Phân tích nhu cầu, nguyện vọng của những người lao động  khi tham gia XKLĐ.

- Đề ra các chiến lược, giải pháp mang ý nghĩa thực tiễn giúp cho các địa phương trong khu vực có những biện pháp, mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động XKLĐ của Tỉnh góp phần giải quyết việc làm cho người dân, tăng thu nhập cải thiện đời sống, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với các nước tiếp nhận lao động xuất khẩu.

3. Tính mới và sáng tạo

Đề tài là một công trình nghiên cứu mới và độc lập, vấn đề nghiên cứu có tính thời sự cao và cấp thiết trong điều kiện hiện nay. Các phát hiện của đề tài tính mới và thực tế có thể áp dụng thành công cho các địa phương khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

4. Kết quả nghiên cứu

- Đã tìm hiểu tình hình XKLĐ của Việt Nam, kinh nghiệm XKLĐ của một số địa phương và các nước trong khu vực.

- Đã đánh giá được thực trạng XKLĐ của các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta trong thời gian qua.

- Đã phân tích nhu cầu, nguyện vọng của những người lao động  khi tham gia XKLĐ.

- Đã đề ra các chiến lược, giải pháp mang ý nghĩa thực tiễn giúp cho các địa phương trong khu vực có những biện pháp, mục tiêu cụ thể nhằm đẩy mạnh hoạt động XKLĐ của Tỉnh góp phần giải quyết việc làm cho người dân, tăng thu nhập cải thiện đời sống, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động, tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời tăng cường quan hệ hợp tác với các nước tiếp nhận lao động xuất khẩu.

5. Sản phẩm

5.1. Bài báo đăng tạp chí trong nước: 03 bài báo

1. Hoàng Thị Huệ, Phạm Văn Hạnh, Hà Thị Thanh Hoa (2017). “Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Cao Bằng”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ISSN  0868 – 3808, Số 498 - tháng 7 năm 2017.

2. Hoàng Thị Huệ, Đỗ Thị Hoàng Yến (2017). “Xuất khẩu lao động: Giải pháp tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Bắc Cạn”, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương ISSN  0868 – 3808, Số 498 - tháng 7 năm 2017.

3. Hà Thị Thanh Hoa, Hoàng Thị Huệ, Chu Thị Kim Ngân (2017). “Một số giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tỉnh Sơn La”. Tạp chí Tài chính ISSN  005 – 06. Số 663, kỳ 2 - tháng 8 năm 2017.

5.2. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 01 đề tài sinh viên, 01 luận văn thạc sĩ

            1. Lê Văn Ninh  (2016), Giải pháp đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động nhằm giải quyết vấn đề việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn tỉnh Hà Giang, Đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh. Đề tài nghiệm thu tháng 7/2017, đạt loại khá.

2. Nguyễn Hoàng Anh (2016), Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu lao động tại tỉnh Thái Nguyên, Luận văn thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

6. Phương thức chuyển giao, địa chỉ ứng dụng, tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu

- Đề tài có khả năng triển khai tại các địa phương thuộc khu vực miền núi phía Bắc nước ta.

- Kết quả nghiên cứu có thể được chuyển giao theo các chương trình tập huấn của hội nông dân hoặc chuyển giao dạng tài liệu để các địa phương có thể tham khảo trong công tác tuyên truyền ở cộng đồng.

Tổ chức chủ trì

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày......tháng......năm 2017

Chủ nhiệm đề tài

 

 

Th.S Hoàng Thị Huệ

 

                

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

1. General information:

-   Project title: Solutions to promote labor export in order to solve emloyment and income problem for rural worker in the Northern moutainous regions of Viet Nam.

-   Code number: ĐH2015-TN08-06

-   Coordinator: MSb. Hoang Thi Hue

-  Implementing institution: Thai Nguyen university of Economics and Business Administration - TNU

-   Duration: 9/2015 - 9/2017

2. Objectives

2.1. General objective

The general objective of the research is to evaluate labor export status of provinces in the northern mountainous regions of Viet Nam in order to develope strategies and solutions to help localities in the region have specific measures and objectives to promote the labor export activities, contributing to creating jobs for people, increasing income

2.2. Specific objectives

- Synthesize the theoretical background of the labor export activity

- Evaluate labor export status of provinces in the northern mountainous regions of Viet Nam.

- Analyze employee’s demand and expect as choosing to be exported.

- Developing strategies and solutions to help localities in the region have specific measures and objectives to promote the labor export activities, contributing to creating jobs for people, increasing income. Improve the living standards, raise the level of professional skills for laborers, increase state budget revenues and at the same time strengthen the cooperative relations with the countries receiving export laborers.

3. Creativeness and innovativeness:

This research is new and unique. The research issues are very topical and urgent in the current conditions. The findings are new and practical that can be applied successfully to the northern mountainous region of Vietnam.

4. Research results:

- Has synthesized the theoretical background of the labor export activity.

- Has carified the linkages between enterprises and farmers in processing and selling medicinal plants in order to reduce poverty of ethnic minorities in northern mountainous area.

- Evaluated labor export status of provinces in the northern mountainous regions of Viet Nam.

- Analyzed employee’s demand and expect as choosing to be exported

- Recommended strategies and solutions to help localities in the region have specific measures and objectives to promote the labor export activities, contributing to creating jobs for people, increasing income. Improve the living standards, raise the level of professional skills for laborers, increase state budget revenues and at the same time strengthen the cooperative relations with the countries receiving export laborers.

5. Research products

5.1. Scientific products (03 Scientific papers published in the science journals in the country):

1. Hoang Thi Hue, Pham Van Hanh, Ha Thi Thanh Hoa (2017). “Solutions to improve labor exports status at Cao Bang Province”, Journal of Economics Asia - Pacific ISSN  0868 – 3808, No 498 – 7/2017.

2. Hoang Thi Hue, Do Thi Hoang Yen (2017). “Labor Export: Solutions  on Jobs and income for rural employees at Bac Can Province”, Journal of Economics Asia - Pacific ISSN  0868 – 3808, No 498 – 7/2017.

3. Ha Thi Thanh Hoa, Hoang Thi Hue, Chu Thi Kim Ngan (2017). “Solutions to improve labor exports status at Son La Province”. Journal of finance ISSN  005 – 06. Số 663, Vol 2 – 8/2017.

5.2. Educational products:

1. Le Van Ninh  (2016), Solutions to improve labor exports in term of addressing of rural employers’ job and income problem in the mountainous regions of Northest of Viet Nam , Student’s Research Project of Thai Nguyen University of Economic and Business Administration.

2. Nguyen Hoang Anh (2016), Solutions to improve labor exports status at Thai Nguyen Province, Thesis of Business Administration of Thai Nguyen University of Economic and Business Administration.

6. Transfer alternatives, application institutions, impacts and benefits of research results:

- The research results can be applied in the northern mountainous regions of Vietnam.

- The findings can be transfered in the form of the training programs of farmer unions or documents that the authorities can refer to in the propaganda in the community.