Thông tin luận án của NCS Bùi Nữ Hoàng Anh
28/07/2016 | 860 lượt xem

Tên đề tài luận án: “Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 – 2020”

Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp

Mã số: 62 62 01 15

Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Nữ Hoàng Anh

Khoá đào tạo: 2008 - 2012

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Chí Thiện

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

Cơ sở đào tạo: Đại học Thái Nguyên

 

NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Đã gắn hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp với vấn đề an ninh lương thực và phát triển bền vững trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Củng cố quan điểm mới về vai trò của đất nông nghiệp tại vùng cao trong việc đảm bảo an ninh lương thực, chống thoái hóa đất, duy trì nguồn nước, điều hoà khí hậu và giảm nhẹ thiên tai.

2. Đã đưa ra được khái niệm về “Hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp”, sử dụng khái niệm đó phục vụ cho nghiên cứu.

3. Luận án đã nghiên cứu về hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tại tỉnh miền núi Yên Bái có sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu truyền thống với phương pháp nghiên cứu hiện đại, phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp định lượng.

4. Luận án đã luận giải nguyên nhân của thực trạng sử dụng đất nông nghiệp, đã xây dựng được Mô hình hiệu ứng cố định (FEM) để phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất được một hệ thống các giải pháp khá toàn diện nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trong sử dụng đất nông nghiệp tại một tỉnh miền núi trong bối cảnh nền nông nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức.

 

CÁC ỨNG DỤNG, KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN NHỮNG VẪN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn

-     Các giải pháp mà nghiên cứu đề xuất là hoàn toàn khả thi, phù hợp với thực tiễn và có thể áp dụng ngay tại tỉnh Yên Bái nói chung và tại 3 vùng nghiên cứu nói riêng.

-     Các phương pháp mà tác giả sử dụng trong nghiên cứu này có thể được áp dụng trong nghiên cứu một số vấn đề kinh tế - xã hội khác.

Những vấn đề bỏ ngỏ cần tiếp tục nghiên cứu

Đánh giá hiệu quả phân bổ và hiệu quả kỹ thuật cho một số loại cây trồng, vật nuôi cụ thể trên đất nông nghiệp.
 
INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION

Research title"Solutions to improve the economic efficiency of agricultural land use in Yen Bai province during 2012 - 2020"

Speciality: Agricultural Economic

Code: 62 62 01 15

Ph.D candidate: Bui Nu Hoang Anh

Training course: 2008-2012

Scientific supervisor: Assoc. Prof. Dr. Tran Chi Thien

Training institution: College of Economic anh Business Administration, Thai Nguyen University.

 

THE NEW SCIENTIFIC FINDINGS

1. A perspective on adherence efficiency of agricultural land use with food security issues and sustainable development in the context of climate change has been further confirmed. New perspective on the role of agriculture in the uplands in ensuring food security, land degradation, water maintenance, climate regulation and mitigation has been strengthened.

2. A concept of "economic efficiency in the agricultural land use" was formulated and used to cater for this study.

3. The dissertation is study on economic efficiency in the agricultural land use in mountainous Yen Bai Province, which has a combination of traditional research methods with modern research methods, qualitative with the quantitative approach.

4. The cause of agricultural land use situation has been argued, a fixed-effects model (FEM) has been built to analyze the factors affecting the economic efficiency of agricultural land use and system of the comprehensive solutions to improve the economic efficiency of agricultural land use in a mountainous province in the context of agriculture is facing many challenges have been proposed.

 

PRACTICAL APPLICATIONS AND THE NEEDS FOR FURTHER STUDIES

Practical applications

-     The solution proposed research is feasible, practical and consistent with applicable even in Yen Bai province in general and three areas studied in particular.

-     The method that the author used in this study can be applied to study a number of social - economic issues.

Needs for further studies

Evaluating allocative efficiency and technical efficiency for a number of particular crops, livestock on agricultural land in Yen Bai province.
 

Nội dung đính kèm:

- Tóm tắt nội dung luận án (Tiếng Việt);

- Tóm tắt nội dung luận án (Tiếng Anh);

- Nội dung luận án (Luận án)