Thông tin của NCS Võ Thy Trang
22/06/2017 | 1243 lượt xem
Tiêu đề
 
 Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC
 
Tác giả:
 
 Võ Thy Trang
 
Chuyên ngành:
 
  / Kinh tế - Quản lý
 
Nguồn phát hành:
 
 Đại học KT và QT Kinh doanh
 
Sơ lược:
 
TRANG THÔNG TIN LUẬN ÁN TIẾN SĨ
Tên đề tài luận án tiến sĩ: “Các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC”
Chuyên ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số: 62.62.01.15
Họ và tên NCS:  Võ Thy Trang
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Khánh Doanh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
 
NHỮNG KẾT QUẢ MỚI CỦA LUẬN ÁN
- Những đóng góp về lý luận và học thuật
Luận án đã góp phần hệ thống hóa và làm rõ thêm những vấn đề lý luận và thực tiễn về nghiên cứu đo lường thương mại nội ngành và xác định các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản.
Luận án đã phát triển mô hình trọng lực để xây dựng được khung lý thuyết về các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC.
- Những đóng góp về thực tiễn
Luận án đã phân tách thành thương mại nội ngành đối với hàng nông sảntheo chiều ngang và chiều dọc giữa Việt Nam và APEC và các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành theo cả chiều ngang và chiều dọc.
Trên cơ sở phân tích bối cảnh chung nền kinh tế APEC, kết hợp với những khó khăn, hạn chế của Việt Nam trong phát triển thương mại nội ngành hàng nông sản, luận án đề xuất quan điểm, định hướng và tám giải pháp nhằm thúc đẩy thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC đến năm 2020.
 
KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN
Kết quả nghiên cứu chương 1 và chương 2 của luận án là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dạy, nhà khoa học, viên nghiên cứu và sinh viên thuộc chuyên ngành nghiên cứu về thương mại quốc tế trong nông nghiệp.
Kết quả nghiên cứu chương 3 và chương 4 của luận án có thể được sử dụng làm căn cứ quan trọng cho cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân đưa ra những ứng xử phù hợp cho hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu nông sản.
NHỮNG VẤN ĐỀ CÒN BỎ NGỎ CẦN TIẾP TỤC NGHIÊN CỨU
Luận án còn chưa tìm tất cả các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC.
Luận án sẽ hoàn thiện hơn nếu bổ sung phần chạy thêm mô hình một số nông sản cụ thể để đánh giá các yếu tố tác động đến thương mại nội ngành hàng nông sản giữa Việt Nam và APEC. Đây có thể là nội dung mở ra hướng nghiên cứu tiếp theo.
 
 
 
INFORMATION OF DOCTORAL DISSERTATION
Ph.D Candidate: MRS VO THY TRANG
Title of dissertation:"The determinants of intra – industry trade in agricultural products between Vietnam and APEC"
Major: Agricultural Economic
Code: 62.62.01.15
Supervisors: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Khanh Doanh
Trainning íntitution: Thai Nguyen University of Economics and Business administration - Thai Nguyen University.
 
NEW RESULTS OF THE DISSERTATION
- The theoretical and academic contributions
The dissertation has contributed to the systematization and clarification of theoretical and practical issues on the measurement and determinants of intra – industry trade in agricultural products.
The dissertation has developed the gravity model to built the theoretical form Determinants of intra – industry trade in agricultural products between Vietnam and APEC.
- The practical contributions
The dissertation has decomposed agricultural trade between Vietnam and APEC into horizontal intra – industry trade (HIIT) and intra – industry trade vertical components (VIIT). This also investigates the determinants affect agricultural products between Vietnam and APEC.
On the basis of the international analysis context, coordinating with finding difficulties and constraints in intra – industry trade of agricultural products, the dissertation proposes viewpoints, orientations and 8 solutions to promote intra – industry trade in agricultural products between Vietnam and APEC by 2020.
APPLIBICATIES IN PRACTICE
The results of Chapter 1 and 2 can be used as reference materials for scientists, lecturers, institutes and students studying international trade in argriculture.
The reseach results of Chapter 3 and 4 can be usedas references for state managerment agencies, organizations and others to make appropriate decisions in the field of agricultural exports and imports.
ISSUES TO BE CONTINUED RESEARCHING
The dissertation has not found all the factors impacting on intra – industry trade in agricultural products between Vietnam and APEC.
Further literature can model the determinants of intra – industry trade of specific products in agricultural between Vietnam and APEC.
 
Nhấn để tải thông tin chi tiết