Thông báo V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc
17/08/2016 | 2399 lượt xem
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:……../ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  ….. tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 1808/ĐHTN-KHCN&MT về việc thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia thuộc Chương trình Tây Bắc của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị Trưởng các đơn vị trong trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị đăng ký đề xuất nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ Chương trình Tây Bắc nhằm góp phần tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội bền vững của vùng Tây Bắc như sau:

  1. Phương thức tuyển chọn được thực hiện theo hướng dẫn tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BKHCN ngày 28/11/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/04/2016 của Bộ khoa học và công nghệ về việc ban hành tạm thời biểu mẫu bổ sung phục vụ tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Chi tiết xem tại website của Chương trình Tây Bắc tại địa chỉ:http://www.taybac.vnu.edu.vn.
  2. Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất tải về từ website của Chương trình Tây Bắc (http://taybac.vnu.edu.vn). Hồ sơ đăng ký bao gồm 01 bản gốc, 11 bản photo và 01 bản điện tử của hồ sơ ghi trên đĩa quang.
  3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ.
  4. Nơi nhận hồ sơ: Bản cứng gửi về Phòng KHCN&HTQT (P309) và 01 bản điện tử về địa chỉ email:khcn_htqt@tueba.edu.vn.

Thời gian nhận hồ sơ: trước 10h00, ngày 18/8/2016 (thứ năm).

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Như kính gửi;
– Website (đăng tải);
– Lưu: VT,  KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh

Nhấn để tải về mẫu kèm theo thông báo