Thông báo V/v Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2017
05/08/2016 | 1941 lượt xem

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ & QTKD
Số:776 /ĐHKT&QTKD-KHCN
V/v Đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2017

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày  ….. tháng 8 năm 2016

Kính gửi: Trưởng các đơn vị

Thực hiện công văn số 312/KHCN-QLKH ngày 27/7/2016 về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi năm 2017 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh đề nghị Trưởng các đơn vị trong trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên của đơn vị đăng ký đề xuất dự án nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi.

Nội dung các dự án đề xuất được thực hiện trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và theo đúng hướng dẫn tại điểm III Quyết định số 1747/2015/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025. Ưu tiên thực hiện dự án ứng dụng chuyển giao công nghệ tại các vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số của tỉnh; dự án có sự tham gia của doanh nghiệp với vai trò là hạt nhận trong chuỗi giá trị sản xuất hàng hóa tại địa bàn triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm chủ lực của địa phương, tạo nhiều việc làm ở nông thôn.

Đề nghị các đơn vị tổng hợp đề xuất dự án, gửi 02 bản cứng (có mẫu gửi kèm) về Phòng KHCN&HTQT (Phòng 309 – Nhà điều hành) và 01 bản điện tử về địa chỉ: thuybpkh@yahoo.com. Thời gian: trước ngày 12 tháng 8 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:
– BGH (b/c);
– Như kính gửi;
– Website (đăng tải);
– Lưu: VT,  KHCN.

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Nguyễn Khánh Doanh