Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ năm 2016
27/03/2017 | 2245 lượt xem

STT

Tên đề tài

Cá nhân chủ trì

TG bắt đầu

TG kết thúc

1

Ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng núi Đông Bắc Việt Nam B2016-TNA-22

TS. Bùi Thị Minh Hằng

2016

2017